Правове забезпечення професійної діяльності

Код модуля: 
ППП_6042_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 60 год., аудиторні години: 24 год., лекції: 8 год., кредитів ЄКТС: 2.
Лектори: 
ст. викладач Галаджун З. В.
Результати навчання: 
Завдання вивчення дисципліни: є надання майбутнім фахівцям знань з основ трудового, цивільного та господарського права, для подальшого застосування набутих знань при працевлаштуванні для укладення трудового договору чи цивільно-правової угоди про працю, здійсненні свої трудових обов’язків, запобігання порушення основних прав і свобод працівника. У результаті вивчення модуля студент повинен
 • Знати: порядок укладення трудового договору; правове регулювання переведення на іншу роботу; зміна трудової функції та зміна інших істотних умов трудового договору; підстави припинення трудового договору; порядок та умови надання відпусток; правове забезпечення оплати праці; значення трудової дисципліни; способи розв’язання спорів з приводу встановлення умов праці та пов'язані із застосуванням норм трудового законодавства; механізм захисту авторських та суміжних прав.
 • Вміти: застосовувати набуті знання при укладенні різних форм юридичного оформлення праці. в процесі виконання своїх трудових функцій; приймати та звільняти найманих працівників; представляти свої інтереси особисто або через представника у судах всіх інстанцій; захищати свої права від незаконних посягань через звернення до правоохоронних органів та суду.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Правознавство.
Зміст навчального модуля: 
Місце технічних норм в системі права України. Поняття та види технічних норм, що застосовуються в процесі здійснення професійної діяльності. Конституційне право на працю; право на зайняття підприємницькою діяльністю. Поняття трудового договору. Трудовий договір як основний інститут трудового права і як підстава виникнення трудових правовідносин. Порядок укладення трудового договору та цивільно-правової угоди про працю. Відмінності праці за трудових договором від праці за цивільно-правовою угодою про працю. Робочий час, час відпочинку, трудові спори, конфлікти.
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7, ст. 35.
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71
 3. Бондаренко С.В. Авторское право и смежные права. — К.: ИИСиП, 2004. — 260 с.
 4. Трудове право України: Підр.//За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої — К : Вид-во «Знання», 2001. — 564 с.
 5. Правознавство. Навчальний посібник / за ред. В.В.Копейчикова. — К., 2008.
 6. Цивільне право України : \навч. посіб.\ Фролов Ю.М. — Донецьк: 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на практичних заняттях, контрольна робота.
 • Підсумковий контроль: (60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання).
Мова навчання: 
українська