Правове забезпечення інформаційної безпеки

Код модуля: 
ЗІ_6051_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, практ. зан. — 16)
Лектори: 
ст. викладач Діденко Олексій Анатолійович
Результати навчання: 
  • знати законодавчо-нормативні акти, організаційно-правові засади захисту інформації, основи державної інформаційної політики,
  • уміти використовувати чинну нормативно-правову базу при проектуванні систем захисту інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Основи інформаційної безпеки,
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Особливості інформації, як об’єкта права власності. Державна політика у сфері інформаційної безпеки. Нормативно-правова база України. Охорона державної таємниці. Захист комерційної таємниці. Технічний захист інформації.
Рекомендована література: 
  1. Закон України «Про державну таємницю»
  2. Закон України «Про інформацію»
  3. Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України»
  4. Герасименко В.А., Мелюк А.Я. «Основьі защитьі информациі». — М.; МИФИ, 1997, — 537 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): усне опитування, графічно-розрахункова робота (10%)
  • Підсумковий контроль (70 %, залік): тестування.
Мова навчання: 
українська