Правова охорона та захист власності

Код модуля: 
ІДП_6006_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 24 (лекції — 8; практ. — 16), сам. роб. — 36.
Лектори: 
Цебенко С. Б.
Результати навчання: 
 • Знати основні нормативні акти у сфері власності; підстави набуття права власності; підстави припинення права власності;
 • Знати способи захисту права власності; види і форми цивільно-правової відповідальності за порушення права власності;
 • Вміти тлумачити норми чинного законодавства у сфері права власності;
 • Вміти застосовувати набуті знання при аналізі та складанні документів, які стосуються правовідносин у сфері права власності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи хорони праці
 • Теорія держави і права
Зміст навчального модуля: 
 • Право власності як інститут цивільного права; поняття та зміст права власності;
 • Види та форми власності; суб’єкти права власності;
 • Підстави набуття права власності; підстави припинення права власності;
 • Способи захисту права власності;
 • Види, форми, підстави й умови цивільно-правової відповідальності за порушення права власності;
 • Загальна характеристика права інтелектуальної власності;
 • Авторське право та суміжні права;
 • Право промислової власності.
Рекомендована література: 
 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
 3. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 р. (в редакції закону від 11 липня 2001 р.).
 4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. (в редакції закону від 01 червня 2000 р.).
 5. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 р.
 6. Коссак В.М. Право інтелектуальної власності : Підручник / В.М. Коссак, І.Є. Якубівський. — К.: Істина, 2007. — 208 с.
 7. Науково-практичний коментар цивільного кодексу України. — Вид. 2, змінене і доп. / За ред. В.М. Коссака. — К.: Істина, 2008. — 992 с.
 8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В.Дзери (кер.авт.кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2005.
 9. Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність : Навч. пос. / В. О. Потєніна. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 414 с.
 10. Ромовська З. В. Українське цивільне право. Право власності : підручник / Зорислава Ромовська. — К.: Правова єдність: [Алерта]: [Центр учбової літератури], 2011. — 246 с.
 11. Цивільне право : підручник : у 2 т. / НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого» ; за ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький. — Х.: Право, 2011. — Т. 1–2.
 12. Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України : Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2008. — 256 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40 %);
 • Підсумковий контроль (60 %, залік)
Мова навчання: 
українська