Правова охорона та захист власності

Код модуля: 
ППП_6041_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 60 год. Кредитів ЄКТС: 2 Аудиторні години: 24 год. Лекції: 8 год. Практичні: 16 год.
Лектори: 
ас. Атамась Генадій Олексійович
Результати навчання: 
Завдання вивчення дисципліни: є надання майбутнім фахівцям знань з основних аспектів права власності, що допоможе їм тлумачити норми чинного законодавства та аналізувати юридичну документацію в даній галузі. У результаті вивчення модуля студент повинен
 • Знати: основні нормативні акти в сфері права власності, поняття, види та форми власності, способи набуття та способи припинення права власності, загальні положення про право інтелектуальної власності, способи захисту права власності.
 • Вміти: застосовувати набуті знання при аналізі та складанні документів, які стосуються правовідносин в сфері права власності, тлумачити норми чинного законодавства в сфері права власності, застосовувати норми чинного законодавства на практиці.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Правознавство
Зміст навчального модуля: 
Нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сфері права власності. Поняття та види власності. Форми власності: поняття та види. Приватна власність. Комунальна (колективна) власність. Державна власність. Особисті немайнові та майнові права власника. Первісні та похідні способи набуття права власності. Способи припинення права власності. Авторське право та суміжні права. Право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та раціоналізаторські позиції. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Способи захисту права власності.
Рекомендована література: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996 — 1996 р., № 30.
 2. Цивільний кодекс України : від 16 січ. 2003 р.: / М-во юстиції України. — Офіц. вид. — К.: Ін Юре, 2008. — 473 с.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України : Текст прийнятий Верхов. Радою України 18 берез. 2004 р. із змінами та допов. станом на 1 верес. 2005 р. — Офіц. вид. — К.: Вид. дім «Ін Юре», 2005. — 189 с.
 4. Закон України «Про власність» / Верхов. Рада України. — К.: Парламент. вид-во, 2003. 21 с. — (Закони України).
 5. Власність і право власності : Конспект лекції. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці: Рута, 2003. № 96.
 6. Мельник П.В. Правознавство: Навчальний посібник. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. — 309 с.
 7. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 583 с. — (Вища освіта XXI століття).
 8. Право власності. Спадкове право : Навч. посіб. / Заіка Ю.О., Співак В.М. — К.: Наук. думка, 2000. — 150 с.9. Цивільне право України : [Навч. посіб.: У 2 т.] / В.О.Процевський, О.В.Гаврилюк; — Х., 2007— 289 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на практичних заняттях, контрольна робота.
 • Підсумковий контроль: (60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання).
Мова навчання: 
українська