Практикум зі зварювання

Код модуля: 
ЗВДВ_6059_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60, ( кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Палаш Роман Володимирович
Результати навчання: 
  • знати типи зварних з’єднань; зварювальні матеріали; основне зварювальне устаткування і принцип його дії; особливості зварювання плавленням.
  • вміти здійснювати процес наплавлення валиків та зварювати основні типи з’єднань, обґрунтовано вибирати: спосіб та параметри режиму зварювання, тип з’єднання, зварювальні матеріали.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
супутні:
  • Фізика,
  • Хімія.
Зміст навчального модуля: 
Устаткування для ручного дугового зварювання; зварювальні матеріали; джерела живлення для зварювання; способи запалювання дуги; техніка наплавлення валиків на стальні пластини, виконання стикових зварних з’єднань.
Рекомендована література: 
  1. ДСТУ 2090-92. Зварні шви. Положення при зварюванні. Визначення кутів нахилу і повороту. Держстандарт України — К.: 1992 р.
  2. ДСТУ 2456-94. Зварювання дугове і електрошлакове: вимоги безпеки. Держстандарт України — К.: 1994 р.
  3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Практикум зі зварювання» // Палаш Р.В.- Львів: Видавництво НУ ЛП, 2008. — 16 с.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (75%, виконання та захист лабораторних робіт).
  • Підсумковий контроль (25%, диференційований залік).
Мова навчання: 
українська, німецька, польська