Практикум зі складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності

Код модуля: 
КПП_8019_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 28
Лектори: 
К.х.н, доц. Бараняк В.М.
Результати навчання: 
 • знати поняття, правові підстави, можливість та умови складання висновку експерта;
 • знати алгоритм складання висновків при проведенні експертизи; здатність орієнтуватись у формах висновків експерта і їх різновидах; орієнтуватись в основних нормативно-правових актах, які регламентують проведення експертиз;
 • вміти процесуально грамотно складати висновки експерта;
 • вміти правильно оформляти ілюстративний матеріал до висновку експерта.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Криміналістика
 • Кримінальний процес України
Зміст навчального модуля: 
 • Висновок експерта як документ, що відображає хід і підсумки дослідження та його доказове значення
 • Нормативно-правові вимоги до оформлення висновків судових експертиз
 • Особливості оформлення ілюстративного матеріалу до висновку судового експерта
 • Методика оформлення висновку дактилоскопічної експертизи
 • Методика оформлення висновку судово-трасологічної експертизи слідів взуття
 • Методика оформлення висновку судово-трасологічної експертизи встановлення цілого за частинами
 • Методика оформлення висновку експертизи наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів
 • Методика оформлення висновку технічної експертизи документів
Рекомендована література: 
 1. Практичний посібник для працівників органів досудового слідства та експертних підрозділів з питань призначення судової експертизи /За заг. ред. П.В.Коляди. — К.: УВПД ГШ МВС України, 2009. — 526 с.
 2. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. — К.: ЮРІНКОМ — ІНТЕР, 2002. — 413 с.
 3. Судові експертизи: курс лекцій / В.М.Бараняк, Р.І.Сибірна. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 168 с.
 4. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. . Судебные экспертизы (основания и процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): Учебное пособие. — Харьков: Рубикон, 2000. — 189 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30 балів);
 • Підсумковий контроль (70 балів, залік)
Мова навчання: 
українська