Практикум з психології

Код модуля: 
ППСУ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 ( практ. — 32), сам. роб. — 28 год.
Лектори: 
к. психол.н., доц. Романець З.О.
Результати навчання: 
знати:
 • методи самоспостереження, ведення щоденника самоспостережень;
 • методи само дослідження власних психічних процесів, станів і властивостей;
 • методи розвитку професійної сенситивності (чутливості): спостережливості.;
 • методи розвитку креативних якостей особистості;
 • методи розвитку рефлексивних якостей особистості;
вміти:
 • користуватись психодіагностичними методиками;
 • здійснювати опрацювання особистісних проблем різними сучасними методами самоменеджменту, психотерапії тощо;
 • набути навичок самоспостереження, ведення щоденника самоспостережень тощо;
 • набути розвитку особистісно-професійних якостей;
 • розуміння емоційних станів партнера і власного.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • Вступ до спеціальності,
 • Загальна психологія.
Зміст навчального модуля: 
 • Спостереження як елемент комунікативної компетентності студентів під час занять. Складання програми спостереження. Дослідження вміння слухати.
 • Визначення індивідуального емоційного спектру. Методика дослідження емоційної спрямованості за Додоновим.
 • Дослідження тривожності. Дослідження рівня реактивної та особистісної тривожності.
 • Дослідження рівня емпатичних тенденцій. Дослідження окремих видів емпатії.
 • Структура особистості за В. Сатир.
 • Психологічні межі особистості. Асертивна поведінка.
Рекомендована література: 
 1. В.В. Волошина та ін. Загальна психологія. Практикум. — Київ: «Каравела», 2005. — 280 с.
 2. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології. — К.: «Знання», 2000.
 3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. — 704 с.
 4. Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. — С-П: «Сова», — М.: ЭКСМО, 2005. — 924 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Тестовий контроль (40%), усне опитування (20%);
 • Підсумковий контроль (100 %, диференційований залік).
Мова навчання: 
українська