Практикум з психокорекції

Код модуля: 
ППСУ_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 0, практ. — 64), сам. роб. — 56 год.
Лектори: 
к. псих.н., ас. Широка А. О.
Результати навчання: 
 • знати основні поняття і терміни дисципліни;
 • знати види, етапи, методи та етичні засади здійснення психологічної корекції;
 • знати про особливості процедур і технік в рамках окремих теоретичних психокорекцій них підходів;
 • вміти збирати психологічний анамнез, визначати психологічний діагноз, розробляти стратегію психологічної допомоги;
 • вміти у психокорекцій ній роботі створювати психологічний зв’язок з клієнтами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • психологія особистості,
 • основи психокорекції.
Зміст навчального модуля: 
 • Базові навички психокорекції;
 • Складні навички психокорекції;
 • Структурні складові психокорекційного процесу;
 • Основні напрямки в сучасній психокорекцій ній практиці;
 • Можливості використання проективних технік у психокорекції;
 • Психокорекція особистісних розладів;
 • Психокорекція труднощів міжособистісної взаємодії;
 • психокорекція кризових станів;
 • Психокорекція психосоматичних розладів;
 • Психокорекція сімейних та подружніх стосунків;
 • Психокорекційна робота з дітьми та підлітками;
 • Складання психокорекційних програм.
Рекомендована література: 
 1. Бек А. Когнитивная терапия депрессии. — М., 197 с.
 2. Дж.Бекк Когнитивная терапия: полное руководство: Пер. с англ. — М.: ООО «И.Д. Ви-льямс», 2006. — 400 с.
 3. Вашека Т. В. Основи психологічної практики : навч. посіб. / Т. В. Гашека — К.: Вид-во Нац. Авіац. Ун-ту «НАУ-друк», 2009. — 200с.
 4. Джекобсон Дж. Л. Секреты психиатрии / Джеймс Л. Джекобсон, Алан М. Джекобсон; Пер. с англ. — М. : МЕДпресс-информ, 2005. — С. 97-103.
 5. Дідковська Л. Батькам про дітей, дітям про батьків. Наша ідентичність. — Львів: Ліга-Прес, 2006. — 74 с.
 6. Евтихов О. В. Практика психологического тренинга. — СПб.: Издательство «Речь», 2005. − 256 с.
 7. Кузікова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. — 384 с.
 8. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе /Пер. с англ. . — М.: Независимая фирма «Класс», 2004. — 480 с.
 9. Осадько О. Технології психологічного консультування. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. — 128 с.
 10. Осипова А.А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов. ─ М.: ТЦ «Сфера», 2001 ─ 512 с.
 11. Рудестам К. Групповая психотерапия — СПб.: Питер Ком, 1998 ─384 с. ─ (Мастера психологии).
 12. Соммерз-Фланаган Джон, Соммерз-Фланаган Рита Клиническое нтервьюирование: Пер. с англ. — М.: Изд-й дом «Вільямс», 2006. — С. 517- 565 (Клиническое нтервьюирование пар и семей).
 13. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие: Пер. с нем. — 6-е изд. — М.: «Генезис», 2008. — 256 с.
 14. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). ─ СПб.: Питер Пресс, 1997 ─ 608 с. ─ (Мастера психологии).
 15. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. — Навч. Посібн.Модульно-рейтинговий курс. — 2-ге вид., випр.і доп. — К.: ВД «Професіонал», 2007. — 544с
 16. Шипунов Сергій Харизматичний оратор. Керівництво до курсу «Словесна імпровізація» (2-е видання). — Вид-во «Творча майстерня», 2009. — 288 с.
 17. Шнейдер Л. Б., Вольнова Г. В., Зыкова М. Н. Психологическое консультирование. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Серия «Серебряная сова». — М.: Ижица, 2002. — 224 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Підсумковий контроль (60 %, залік)
Мова навчання: 
українська