Практикум з проведення судової експертизи

Код модуля: 
КПП_8018_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16) сам. роб. — 28
Лектори: 
к.ю.н., доцент Якимова С.В.
Результати навчання: 
 • знати основні положення щодо призначення, проведення та використання результатів експертиз;
 • знати основні форми і тактичні особливості використання спеціальних знань при проведенні судової експертизи;
 • знати методику проведення і сучасні можливості різних видів судових експертиз, структуру висновку експерта;
 • уміти конкретизувати і закріпити знання з процесуальних, організаційних і тактичних основ проведення судової експертизи;
 • уміти проводити різні види судових експертиз, підготовляти матеріали для їхнього проведення;
 • проводити різні види судових експертиз, підготовляти матеріали для їхнього проведення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • криміналістика;
 • кримінальний процес.
Зміст навчального модуля: 
 • предмет, об’єкти, задачі, та методологічні основи проведення судової експертизи;
 • процесуальні, організаційні та методичні основи проведення судової експертизи;
 • підготовка матеріалів та призначення судових експертиз, оцінка і використання висновку;
 • підготовка матеріалів, призначення, проведення та використання висновків авторознавчих і почеркознавчих експертиз у розслідуванні;
 • підготовка матеріалів, призначення, проведення та використання висновків дактилоскопічних та трасологічних експертиз у розслідуванні;
 • підготовка матеріалів, призначення, проведення та використання висновків криміналістичних експертиз матеріалів, речовин, виробів у розслідуванні;
 • підготовка матеріалів, призначення, проведення та використання висновків техніко-криміналістичних експертиз документів у розслідуванні
Рекомендована література: 
 1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. — М.: Норма, 2006.
 2. Воробей О.В., Мельников І.М., Волошин О.Г. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Навчально-методичний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008.
 3. Іщенко А.В., Ієрусалимов І.О., Удовенко Ж.В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007.
 4. Криміналістичне документознавство: Практ. посіб. / В.В. Бірюков, В.В. Коваленко, Т.П. Бірюкова, К.М. Ковальов; За заг. ред. В.В. Бірюкова. — К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007.
 5. Стратонов В.М. Криміналістика: керівництво до криміналістичної техніки: практ. посібник / МВС України, НУВС, Херсон. юрид. ін-т. — Херсон, 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70%, залік)
Мова навчання: 
українська