Практикум з проектування малих архітектурних об`єктів

Код модуля: 
ДАС_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5).
Лектори: 
 • асистент Богданова Ю. Л.,
 • доцент Ковальчук Х. І.,
 • асистент Черпінська І. С.
Результати навчання: 
У результаті навчання студент повинен засвоїти
 • методику проектування малих архітектурних форм,
 • засади об’ємно-просторового вирішення планувально-конструктивної системи та організщації просторів архітектурного середовища та їхніх взаємозв’язків,
 • принципи формотворення і стильові особливості малих архітектурних форм.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Перед вивченням даного змістового модуля студент повинен засвоїти певні дісципліни:
 • креслення,
 • креслення аксонометричне.
Зміст навчального модуля: 
Мета викладання цього змістового модуля є оволодіння студентами методиками проектування малих архітектурних форм; засвоєння знань з типології, принципів та прийомів дизайну архітектурного середовища та його предметного наповнення. Зміст. Науково-теоретичні основи: Функціонально-просторові основи та функціонально- технологічні чинники організації простору. Найбільш суттєві складові композиційного формування малих архітектурних форм: паркан, смітник, ліхтар, лавка, альтанка. Практичні навики: Варіантне ескізування. Пошук основного проектного рішення, його уточнення та деталізація. Графічне виконання проекту. За даним змістовим модулем проводяться практичні заняття.
Рекомендована література: 
 1. Бельтці Гюнтер Дитячі ігрові майданчики. — Київ.: Будівельник, 1991.
 2. Краткий справочник архитектора / под ред. Ю. Н. Коваленко. — Киев.: Будівельник, 1975.
 3. Кринский В.Ф., Колбин В.С., Ламдов И.В. и др. Введение в архитектурное проектирование. — Москва: Стройиздат, 1974.
 4. Кудряшов К.В. Архитектурная графика. — Москва.: Стройиздат, 1990.
 5. Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И. Д. — Киев.: Будівельник, 1990.
 6. Майдар Д., Пюрвеев Д. От кочевой до мобильной архитектури. — Москва.: Стройиздат, 1980.
 7. Николаевская И.А. Благоустройство городов. — Москва.: Высшая школа, 1990.
 8. Стукалов О.К. Благоустройство усадьбы. — Киев.: Урожай, 1993.
 9. Тосунова М.И., Гаврилова М.М., Полещук И.В. Архитектурное проектирование. — Москва.: Высшая школа,1974.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік – курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
Мова навчання: 
українська