Практикум з проектування малих архітектурних об’єктів

Код модуля: 
АП_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5)
Лектори: 
ст. викл. Лучко Лариса Іванівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати принципи об’ємно-просторового вирішення малих архітектурних об’єктів з урахуванням містобудівних умов, засади об’ємно-просторового рішення планувально-конструктивної системи та організації простору, принципи формотворення, стильові особливості та типологію малих архітектурних форм
  • уміти виконувати об’ємний макет малого архітектурного об’єкту в різних техніках та матеріалах
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: архітектурне проектування, проектна графіка
  • кореквізити: архітектурне кольорознавство
Зміст навчального модуля: 
Виготовлення макету малого архітектурного об’єкту з фрагментами оточуючого середовища у відповідному масштабі
Рекомендована література: 
  1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1982
  2. Кринский В.Ф. и др. Введение в архитектурное проектирование. — М.: Стройиздат, 1974
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100 %, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська