Практикум з проектування дачного будинку

Код модуля: 
МБ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5)
Лектори: 
ст. викл. Король Євгенія Іванівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати принципи об’ємно-просторового вирішення дачного будинку з урахуванням функціональних особливостей, умов природного довкілля, кліматичних факторів
 • уміти виконувати об’ємний макет будинку у різних техніках та матеріалах
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: основи та методи архітектурного проектування, проектна графіка, основи геодезії
 • кореквізити: архітектурна графіка
Зміст навчального модуля: 
Оволодіння студентом основними принципами виготовлення макету дачного будинку із фрагментом ділянки у відповідному масштабі
Рекомендована література: 
 1. Рогонский В.А. Построим дачу за пол цены. — С.-Пб.: Агропромиздат, 1994.
 2. Банников Е. Дача. Что и как можно построить. М.: Современная школа, 2006.
 3. ВСН 43-85** Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования.
 4. Мокжинский Е. Индивидуальные домики для отдыха Пер. с пол. — 2-е изд. — М.: Стройиздат, 1985. — 96 с.
 5. Манучарова Н.Д. Интерьер жилища.- Киев.: Будівельник, 1986.
 6. Стукалов О.К. Садовий будинок.- Київ.: Урожай, 1991
 7. Стукалов О.К. Благоустройство усадьбы.- Киев.: Урожай,1993.
 8. Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И.Д .- Киев.: Будівельник, 1990.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100%, диференційований залік): макет
Мова навчання: 
українська