Практикум з проектування дачного будинку

Код модуля: 
ДАС_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5).
Лектори: 
 • асистент Богданова Ю. Л.,
 • доцент Ковальчук Х. І.,
 • асистент Черпінська І. С.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
 • навчитись користуватись різноманітними креслярськими та художніми інструментами,
 • опанувати різноманітні техніки графічної подачі архітектурного креслення,
 • засвоїти додаткові засоби оформлення архітектурних проектів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Перед вивченням даного змістового модуля студент повинен засвоїти певні дісципліни:
 • креслення,
 • креслення аксонометричне,
 • нарисна геометрія.
 • засади об`ємно-просторового вирішення планувально-конструктивної системи та організації просторів архітектурного середовища та їхніх взаємозв`язків
Зміст навчального модуля: 
Мета викладання цього змістового модуля. Сучасному архітектору для подачі своїх проектів необхідно, незважаючи на поширення комп`ютерних технологій проектування, опанувати досконалою, ефектною графікою, яка здатна допомогти втілити творчі задуми і зберегти індивідуальну неповторність авторської техніки виконання. Метою викладання дисципліни Проектна графіка дизайну архітектурного середовища на першому курсі є навчання студента працювати креслярськими і художніми інструментами, засвоєння студентом правил оформлення архітектурного креслення, оволодіння методиками проектування малих архітектурних форм що є ;необхідним для успішного подальшого навчання. Зміст. Оволодіння студентом основними принципами графічної подачі фасаду, генплану і його елементів та архітектурного плану будинку. На основі заданого архітектурного плану побудова перспектив приміщень. Графічне виконання проекту. За даним змістовим модулем проводяться практичні заняття. Курсовий проект з дисципліни Проектна графіка Дизайну архітектурного середовища складається з альбому завдань, які виконуються студентами під час практичних занять, протягом семестру на листах формату А3.
Рекомендована література: 
 1. Кудряшов К.В. Архитектурная графика. — Москва.: Стройиздат, 1990.
 2. 2.Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И.Д . — Киев.: Будівельник, 1990.
 3. Чижевский А.П., Самойлович Ю. В. Ваш дом /иллюстрированный каталог усадебных жилых домов, современных коттеджей и особняков. /УкрНИИПграждансельстрой. — Киев.: 1994.
 4. Я.Антал, Л.Кушнир, И.Сламень, Б.Гавранкова. Архитектурное черчение. Киев. Будівельник. 1980, с. 126.
 5. Архитектурное проектирование общественных зданий й сооружений. / Под ред. И.Е. Рожина й А.И. Урбаха. М, 1984
 6. Дьомін М. Проблеми та перспективи розпланування та забудови центрів історичних міст // Вісник Української академії архітектури. — 2002. № 1(7). — с.18-21.
 7. Тосунова М.И., Гаврилова, И.В., Полещук М.М. Архитектурное проектирование. — Москва: Высшая школа, 1968.
 8. Краткий справочник архитектора /под ред. Ю.М. Коваленко. — Київ: Будівельник, 1975.
 9. Араухо Й. Архитектурная композиция /Пер. с исп. М. Г. Бакланов, Антонио Михе. — М.: Высшая школа, 1982. 207 с.
 10. Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. — М.: Стройиздат, 1977. — 126 ;с.
 11. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. — М.: Мир, 1976. — 263 с.
 12. Иконников А. В. Искусство, среда, время:Эстетическая организация городской среды. — М.:Сов.Художник,1985. — 334 с.
 13. Посохин М.В. Архитектура окружающей среды. — М.: Стройиздад, 1989. — 247 с.
 14. Пруцын О.И., Рымашевский Б., Борусевич В. Архитектурно-историческая среда. — М.:Стройиздат, 1990. — 408 с.
 15. Рудницький А.М. Архiтектурна композицiя у мiстобудiвництвi. — Львов, 1974. — 57 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська