Практикум з інженерної геодезії (спеціальний курс 2)

Код модуля: 
КГ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 30, кількість кредитів — 2, лабораторні — 16 год.
Лектори: 
ст. викладач Покотило І. Я.
Результати навчання: 

Мета курсу. В результаті вивчення дисципліни студент повинен здобути практичні навички у розрахунку точності мереж мостової та тунельної тріангуляції, трилатерації та полігонометрії; освоїти сучасні геодезичні прилади, їх перевірки та дослідження; методику виконання специфічних інженерних задач, які виникають в процесі перенесення проектів інженерних споруд на місцевість.
Завдання курсу. В результаті вивчення дисципліни студент повинен практично освоїти: сучасні геодезичні прилади; методику розрахунку точності геодезичних мереж, які створююють під час будівництва мостових переходів і тунелів та в період їх експлуатації; знати методи перенесення проектів інженерних споруд на місцевість та вміти розрахувати точність розмічувальних робіт.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Будова, перевірка та дослідження сучасних геодезичних приладів в мосто — і тунелебудуванні. Перенесення проектів мостових переходів на місцевість та оцінка їх точності. Методика виконання геометричного та тригонометричного нівелювання. Розрахунок точності проекту мережі мостової та тунельної тріангуляція, трилатерації та полігонометрії, розрахунок точності розмічувальних робіт. Камеральне трасування; розрахунок елементів колових та перехідних кривих для детального їх розмічування. Геодезична підготовка даних для розмічування траси туннелю.
Рекомендована література: 
  1. Тартачинський Р. М. Інженерна геодезія. Львів, 1998.
  2. Шевченко Т. Г., Мороз О. І. ,Тревого І. С., Геодезичні прилади. Львів, 2006.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська