Практикум з інженерної геодезії II (спецкурс)

Код модуля: 
ФГІ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 16 год., практичні заняття — 16 год. Самостійна робота — 14 год.
Лектори: 
ст. викладач Грицьків Н. З.
Результати навчання: 
Внаслідок засвоєння даного змістового модулю студент повинен:
  • засвоїти теорію перспективи і теорію поодинокого знімка; методи виробництва основних аерогеодезичних робіт; будову сучасних геодезичних та фотограмметричних приладів
  • вміти виконувати аналіз якості аерофотознімання; складати фотосхеми, і накидний монтаж за аерофотознімками; застосовувати аналітичні методи при проектуванні просторових трас та для вирішення інших інженерних задач; використовувати геодезичну та фотограмметричну інформацію при складанні проектів у виробництві будівельних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Інженерна геодезія
Зміст навчального модуля: 
Знайомство з сучасними геодезичними, аерознімальними і фотограмметричними приладами, матеріалами та обладнанням. Визначення координат точок місцевості за координатами точок на знімку при ідеальному випадку знімання. Побудова перспектив простих геометричних образів. Виготовлення одномаршрутної фотосхеми за матеріалами аерофотознімання. Виготовлення накидного монтажу за матеріалами аерофотознімання. Аналітичний метод визначення трансформованих координат точок. За даним змістовим модулем та проводяться практичні заняття.
Рекомендована література: 
  1. Лобанов А. Н. Фотограмметрия. — М.:Недра,1984.
  2. Буров М. И., Краснопевцев Б. В., Михайлов А. П. Практикум по фотограмметрии. — М.:Недра, 1987.
  3. Федоров В. И. Аэрофотоизыскания автомобильных дорог и мостовых переходов. — М. Транспорт, 1975.
  4. Шилов П. И. Федоров В. И. Инженерная геодезия и аэрогеодезия. — М.:Недра, 1971.
  5. Дорожинський О. Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія: Навч. посібник. — Львів: видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002. — 164 с.
  6. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003. — 214 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Модульний контроль проводиться на 29 тижні семестру.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська