Практикум з архітектурного проектування торгового центру

Код модуля: 
АП_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5)
Лектори: 
ас. Юрчишин Оксана Михайлівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати теоретичні засади проектування торгових центрів, основні принципи їх формування; фактори, що впливають на вибір варіанта архітектурного рішення торгового центру; основи специфіки торгових центрів та її вплив на образ
 • уміти професійно і грамотно використовувати набуті знання у виготовленні макету торгового центру
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: типологія будівель і споруд, основи та методи архітектурного проектування
 • кореквізити: архітектурні конструкції
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи проектування закладів торгівлі (торгівельних комплексів, торгових центрів), специфіка та особливості проектування, методика поетапної розробки об’ємно-просторового рішення і виконання макету торгового центру
Рекомендована література: 
 1. Будинки та споруди. Громадські споруди: ДБН В.2.2-9-99. — Видання офіційне. — К.: Держбуд України, 1999. — 54 с.
 2. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень;
 3. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення: ДБН В.2.2-17:2006.
 4. ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація
 5. ДСТУ 4303:2004 Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять.
 6. Краткий справочник архітектора / под. ред. Коваленко Ю.Н. — К.: Будівельник, 1975.
 7. Ernst Neufert Podrecznik proektowania architektoniczno-budowlanego / Ernst Neufert Podrecznik — Arkady, 3-w. polskie. Rozszerzone I gruntownie zmienione
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська