Практикум з архітектурного проектування сакральної споруди

Код модуля: 
АП_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5)
Лектори: 
к. арх., доц. Іваночко Уляна Ізяславівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати теоретичні засади проектування сакральних споруд, основні принципи розробки об’ємно-просторового вирішення сакральних споруд
  • уміти професійно і грамотно використовувати набуті знання у виготовленні макету сакральної споруди
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: типологія будівель і споруд, основи та методи архітектурного проектування
  • кореквізити: історія архітектури та містобудування
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи проектування сакральних споруд, особливості храмобудування у православ’ї та католицизмі, методика поетапної розробки об’ємно-просторового вирішення і виконання макету храмової будівлі
Рекомендована література: 
  1. Байрон Эрхарт Г. Религиозные традиции мира. Т.1. Христианство. — М., 1996.
  2. Безродний П.П. Архітектурні терміни. — К., 1993.
  3. ВСН-45-86. Культурно-зрелищные учреждения. — М.: Стройиздат, 1989.
  4. Державні будівельні норми України. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. — К.: Мінбудархітектури України, 2000.
  5. Довтанюк І.І. Архітектура українських церков. — Львів, 1997.
  6. Криворучко Ю.І. Церковна архітектура: Методичні матеріали. — Львів, 1997.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100%): диференційований залік
Мова навчання: 
українська