Практикум з архітектурного проектування офісу з паркінгом у міському середовищі

Код модуля: 
МБ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5)
Лектори: 
к. арх., доц. Мазур Тамара Миколаївна , к.т.н., ст.викл. Гоблик Анна Вікторівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: з
  • нати теоретичні засади проектування офісних споруд, основні принципи розробки об’ємно-планувального вирішення офісних споруд, містобудівні норми проектування та принципи облаштування паркінгів
  • уміти професійно і грамотно використовувати набуті знання у складанні пояснювальної записки до проекту
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: типологія будівель і споруд, основи та методи архітектурного проектування
  • кореквізити: основи містобудування
Зміст навчального модуля: 
Основні принципи розробки композиційної структури офісних споруд, методика поетапної розробки об’ємно-просторового вирішення офісу з паркінгом у міському середовищі
Рекомендована література: 
  1. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник.-К.:Наукова думка, 1997.
  2. Архітектура. Короткий словник-довідник./За ред. А.П.Мардера. —К.:Будівельник, 1995.
  3. Містобудування. Довідник проектувальника. Видання друге, доповнене/ За ред. Т.Ф. Панченко. — К.: Укрархбудінформ, 2006.
  4. Лінда С.І. Основи проектування громадських будинків. Навч. посібн. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2009.
  5. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. Учебник. Изд. второе./ Под ред. И.Е. Рожина и А.И. Урбаха. — М.: Стройиздат, 1985.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100%, диференційований залік): матеріали перед проектного дослідження, пояснювальна записка
Мова навчання: 
українська