Практикум з архітектурного проектування однородинного будинку

Код модуля: 
МБ_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5)
Лектори: 
ст. викл. Король Євгенія Іванівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати принципи об’ємно-просторового вирішення житла з урахуванням містобудівних умов, природного довкілля, кліматичних факторів
  • уміти виконувати об’ємний макет будинку у різних техніках та матеріалах
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: архітектурне проектування, проектна графіка
  • кореквізити: архітектурне кольорознавство
Зміст навчального модуля: 
Виготовлення макету однородинного житлового будинку із фрагментом ділянки у відповідному масштабі
Рекомендована література: 
  1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1982
  2. Архитектурное пректирование жилых зданий: Учебник. — М.: Архитектура-С, 2006.
  3. Гнесь І.П., Рудик Р.А., Якубовський В.Б., Якубовський І.В. Однородинний житловий будинок: Навч. посібник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100 %, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська