Практикум з архітектурного проектування (Дизайн екстер`єру та інтер`єру громадських споруд)

Код модуля: 
ДАС_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5).
Лектори: 
 • доцент Яців М. Б.,
 • доцент Джигіль Ю. Є.,
 • ст. викладач Пестрій І. М.,
 • ст. викладач Кубай Р. М.,
 • ст. викладач Шуляр В. А.,
 • ст. викладач Ягольник М. В.,
 • асистент Копиляк І. М.,
 • асистент Іванов-Костецький С. О.,
 • асистент Богданова Ю. Л.,
 • доцент Ковальчук Х. І.,
 • асистент Ярема Д. М.,
 • асистент Черпінська І. С.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • архітектурні особливості проектування громадських споруд;
 • функціонально-просторові основи організації інтер’єрів громадських споруд;
 • особливості і закономірності композиційного формування інтер’єрів різних за типом приміщень в єдності із загальним об’ємно-просторовим рішенням споруди.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • об`ємно-просторова композиція,
 • основи композиції,
 • архітектурне проектування,
 • рисунок,
 • живопис
Кореквізити: архітектурні конструкції.
Зміст навчального модуля: 
Науково-теоретичні основи проектування громадських споруд (архітектурно-художні особливості проектування громадських будинків). Функціонально-просторові основи та функціонально-технологічні чинники організації інтер’єру. Приміщення спільного та індивідуального користування. Найбільш суттєві особливості композиційного формування об’ємно-просторового вирішення споруди, простору інтер’єрів. Практичні навики: Встановлення основних і другорядних функцій приміщень, величини і пропорцій основних об’ємів споруди. Варіантне ескізування. Пошук основного проектного рішення, його уточнення та деталізація. Архітектонічне рішення інтер’єрів. Графічне виконання проекту. За даним змістовим модулем проводяться практичні заняття.
Рекомендована література: 
 1. Агаян И.М., Маторин В.М. Жилой дом для индивидуального застройщика. — Москва.: Стройиздат, 1991.
 2. Калиниченко А.П., Шаповалова Г.О., Бабій М.І. Садибний будинок. — Київ.: Урожай, 1994.
 3. Кринский В.Ф., Колбин В.С., Ламдов И.В. и др. Введение в архитектурное проектирование. — Москва: Стройиздат, 1974.
 4. Кудряшов К.В. Архитектурная графика. — Москва.: Стройиздат, 1990.
 5. Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И.Д . — Киев.: Будівельник, 1990.
 6. Лебедев А.А., Пюрвеев Д.Б. Опыт жилищного строительства в особых природних условиях, обзор. — ЦНТИСА: 1978.
 7. Малюсавлевич Р. Как обставить квартиру. — Москва.: Стройиздат, 1991.
 8. Манучарова Н.Д. Интерьер жилища. — Киев.: Будівельник, 1986.
 9. Стукалов О.К. Садовий будинок. — Київ.: Урожай, 1991.
 10. Чижевский А.П., Самойлович Ю. В. Ваш дом /иллюстрированный каталог усадебных жилых домов, современных коттеджей и особняков. /УкрНИИПграждансельстрой. — Киев.: 1994.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська