Практикум науково-педагогічний

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С12
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 32 (кредитів ЄКТС- 2); аудиторні години (практичні — 32).
Лектори: 
д. т. н., професор Кіндрацький Богдан Ілліч
Результати навчання: 
  • знати форми і методи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах;
  • знати загальні підходи і основні методи розв’язування науково-дослідних задач;
  • вміти оформити тези доповіді на конференцію, наукову статтю і презентацію на задану тематику.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: усі фахові дисципліни.
  • Супутні: немає.
Зміст навчального модуля: 
Здобуття знань і практичних навиків з організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, проведення наукових досліджень і оформлення результатів у вигляді наукових статей, тез доповіді на конференції, підготовці презентації на задану тематику з використанням сучасної комп’ютерної техніки, оформлення навчально-методичної документації та підготовки лекції.
Рекомендована література: 
  1. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник — К.: Кондор, 2009. — 206 с.
  2. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 176 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Залік.
  • Поточний контроль (захист рефератів, звітів, презентації) – 100 %.
Мова навчання: 
українська