Практикум на персональному комп’ютері, частина 1

Код модуля: 
КСА_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 216 (кредитів ЄКТС — 6), аудиторних год. — 96 (лабор. — 96)
Лектори: 
асистент Стахів Роман Іванович
Результати навчання: 
 • мати ґрунтовне уявлення про операційну систему MS Windows NT, ХР, володіти навичками роботи з її інтерфейсом;
 • оволодіти навичками роботи в текстовому редакторі MS Word, вміти працювати з текстом, формулами, таблицями тощо;
 • знати основні можливості електронних таблиць та отримати ґрунтовне уявлення про роботу з таблицями Excel;
 • знати основні можливості графічного редактора MS Office Visio та отримати ґрунтовне уявлення про роботу з графічними об’єктами;
 • отримати уявлення про призначення та можливості систем комп’ютерної алгебри та оволодіти основними навичками роботи з програмою Maple V.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Алгоритмічні мови та програмування.
кореквізити — .
Зміст навчального модуля: 
Вивчення основних можливостей та інтерфейсу операційної системи MS Windows NT, ХР. Робота у текстовому редакторі MS Word (форматування тексту, набір формул та таблиць, розміщення рисунків). Робота у графічному у редакторі MS Office Visio. Робота з електронними таблицями MS Excel (набір та імпорт даних, обчислення, графічна інтерпретація результатів). Робота в системі комп’ютерної алгебри Maple V (прості обчислення, диференціювання, інтегрування, розв’язування рівнянь тощо.
Рекомендована література: 
 1. Фигурнов В.Е. IBM PC для пользователя. — М.: Финансы и статистика, 1990.
 2. Работа на персональном компьютере: Учеб. Пособие / М.А.Гаврилюк, Т.Г. Галамай, Л.В.Мороз, Ю.М. Опыр, В.Я. Пуйда. — К.: УМК ВО, 1988.
 3. Евсеев Г.А. Windows 98 Полный справочник в вопросах и ответах. — М.: АСТ Пресс, 1999.
 4. Дьяконов В.П. Математическая система Maple V R3/R4/R5. — М.: «Солон», 1998.
Форми та методи навчання: 
лабораторні роботи, розрахункові роботи
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль — (70%, контрольний захід, залік).
Мова навчання: 
українська