Практика зі спеціальності

Код модуля: 
ТГВ_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 162 год., 4,5 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
cт. викладач Довбуш О. М.
Результати навчання: 
Практично ознайомитися з основними елементами систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, газопостачання. Набуття навиків з основ експлуатації цих систем. Вивчення сучасних технологій серійного виготовлення елементів систем ТГВ на монтажно-заготівельних заводах. Ознайомлення з технічною документацією на елементи систем ТГВ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
на діючих об’єктах та на монтажно-заготівельному заводі
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Опалення,
  • Вентиляції,
  • Гаряче водопостачання,
  • Газопостачання.
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з основними елементами інженерного обладнання систем ТГВ. Основні конструктивні елементи систем опалення: нагрівальні прилади, трубопроводи, вузли під’єднання до теплових мереж. Системи вентиляції приміщень: системи вентиляції з механічним побудженням, основне обладнання (вентилятори, фільтри, калорифери, пристрої для очищення повітря, повітропроводи, повітророздаючі та всмоктуючі пристрої). Припливні і витяжні камери, їх встановлення. Джерела теплової енергії, види палива, характеристики. Теплові мережі, в т. ч. канальна та безканальна прокладки, елементи теплових мереж. Приєднання систем опалення, гарячого водопостачання та вентиляції будинків до теплових мереж. Теплові пункти. Побутові газові прилади та вимоги до їх встановлення у житлових приміщеннях.
Рекомендована література: 
  1. Жуковський С. С., Лабай В. Й. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд: Навчальний посібник для ВЗО. — Львів: Астрономо-геодезичне товариство, 2000. — 259 с.
  2. ДБН 8.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. К.: МБАЖКГУ, 2006.
  3. Тихомиров Н. З. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. М.: Стройиздат, 1981.
  4. СНиП 2.04.05-Ш. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: ЦНІП Госстроя СССР, 1987.
  5. Справочник проектировщика «Внутренние санитарно-технические устройства», ч.І «Отопление»,
  6. ч.ІІ. «Газоснабжение» / под ред. Староверова И. Г., / — М.: Стройиздат, 1990.
Форми та методи навчання: 
проходження практики
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль — залік, максимальна кількість балів — 100.
Мова навчання: 
українська