Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С05
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); самостійна робота.
Лектори: 
  • д. т. н., професор Кіндрацький Богдан Ілліч
  • к. т. н., доцент Качмар Роман Ярославович
Результати навчання: 
  • Знати напрями науково-дослідної діяльності організації та її тематику досліджень.
  • Знати загальні підходи і основні методи розв’язування науково-дослідних задач, основні етапи і способи побудови та дослідження моделей автомобільних систем.
  • Вміти застосовувати теоретичні знання із загальнотехнічних та спеціальних дисциплін для проведення науково-дослідних робіт у галузі автомобільного транспорту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: усі фахові дисципліни.
  • Супутні: немає.
Зміст навчального модуля: 
Поглиблення і закріплення у виробничих умовах теоретичних знань зі спеціальних дисциплін, застосування їх у вирішенні конкретних завдань практики. Формування практичних умінь і навичок для виконання професійних завдань та обов’язків в якості наукового працівника чи викладача. Вироблення дослідницького підходу до майбутньої професійної діяльності. Підготовка матеріалів для написання магістерської роботи.
Рекомендована література: 
  1. Програма практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи для студентів ІІ-го курсу спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» / Укл.: Б.І. Кіндрацький, Р. Я. Качмар. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. — 20 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 % письмові звіти з практики).
  • Заліковий контроль (70 % усне опитування).
Мова навчання: 
українська