Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
ЕП_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5)
Лектори: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
Результати навчання: 
 • знати основи аналізу та синтезу електронних елементів, пристроїв та систем
 • знати методи одержання вакууму, розрахунку вакуумних систем і вимірювання вакууму;
 • уміти застосувати набуті знання для розроблення електронних елементів, пристроїв та систем
 • уміти застосувати набуті знання для вибору і методів одержання та вимірювання вакууму.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
практичні заняття
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Фізика, частини 1, 2, Основи теорії електронних кіл, Вакуумна техніка
 • кореквізит: - Фізичні основи електронної техніки, Аналогова та цифрова схемотехніка, Автоматизація проектування елементів та пристроїв електронної техніки
Зміст навчального модуля: 
Техніка одержання вакууму. Газопоглинання і газовиділення твердими тілами. Вимірювання вакууму. Елементна база лінійної аналогової схемотехніки та мікросхемотехніки. Фізичні основи роботи та структури електронної медичної апаратури; принципи застосування електронних методів у різних галузях медицини
Рекомендована література: 
 1. Вуйцик В., Голяка Р., Лопатинський І., Невмержинська О., "Аналогова мікросхемотехніка вимір. та сенсор. пристроїв«/ред. З.Готри та Р. Голяки/, Львів, ДУ «ЛП», 1999.
 2. О.Кожухар,А.Халавка «Аналогова схемотех. в прикладах та задачах», Метод. вказівки, ДУ «ЛП», 2006, с. 24.
 3. З. Готра, О. Кожухар, Є. Косий, М. Костів. Біомедична електроніка.: Навч. посібник/— Львів: Українські технології, 2010. — .261 с., ілюст.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 40 %: письмові звіти, усне опитування
 • Підсумковий контроль 60%, диференційований залік
Мова навчання: 
українська