Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
МАМ_6046_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС—4,5, години сам.роб.—135)
Лектори: 
викладачі кафедри МАМ (призначені, згідно наказу на практику)
Результати навчання: 
  • знати сучасний рівень, тенденції та перспективи розвитку робототехнічних систем та автоматизованого обладнання, методи їх проектування і розрахунку; володіти інформацією за даними вітчизняної і зарубіжної науково-технічної і патентної літератури; методику системного підходу до проектування обладнання і розрахунку окремих вузлів і систем керування, що вказане в темі бакалаврської кваліфікаційної роботи;
  • уміти практично використовувати набуті протягом повного циклу навчання на бакалавраті теоретичні знання у розв’язанні інженерно-технологічних та конструкторських завдань безпосередньо на виробництві та під час виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи використовуючи сучасні САПР та згідно правил оформлення технічної документації за ЄСКД.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: навчальний план підготовки фахівців ВНЗ освітньо-професійної програми бакалавра (усі дисципліни).
Зміст навчального модуля: 
Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. Збір та систематизування матеріалів згідно теми бакалаврської кваліфікаційної роботи. А саме: аналіз існуючих технологічних процесів, обладнання, елементів та систем керування. Вибір необхідної для проектування технічної та технологічної документації, авторських свідоцтв та патентів. Вивчення методики розрахунку технологічних процесів, обладнання та елементів систем керування. Вивчення питань стандартизації при проектуванні обладнання та процесів, вибір необхідних нормалей, галузевих стандартів та стандартів підприємств, вивчення окремих питань ЄСКД і ЄСТД. Проектування окремих вузлів та механізмів, які входять в склад обладнання, елементів та систем автоматизації. Проведення теоретичних та експериментальних досліджень. Підготовка та виконання розрахунків на ПЕОМ. Аналіз розроблюваного обладнання та технологічних процесів з точки зору відповідності їх до норм охорони праці та забезпечення життєдіяльності обслуговуючого персоналу. Розробка заходів з метою покращання умов праці при реалізації нового техпроцесу та розроблюваних промислових роботів і маніпуляторів. Визначення інших важливих показників розроблюваного техпроцесу та обладнання. Оформлення звіту практики.
Рекомендована література: 
  • Програма практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи студентів ІV курсу напрямку 6.050501 — «Прикладна механіка» для спеціальності 6.05050103 — «Робототехнічні системи та комплекси» / Укл.: Я.В. Шпак, О.С. Ланець., В.М. Гурський — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 10 с.
  • «Положенням про проведення практик студентів вищих навчальних закладів України», накази та рішення Міносвіти щодо практики студентів.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Потоковий контроль під час проходження практики.
  • Підсумковий контроль: звіт з практики (100 %, диференційований залік).