Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
  • кандидат економічних наук, доцент Чорнописька Н.В.,
  • кандидат економічних наук, старший викладач Похильченко О.А., кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
Метою переддипломної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, розрахунковими і технічними операціями, управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у сфері логістичного бізнесу та логістичної діяльності підприємства, набуття професійних вмінь і навичок на базі одержаних в університеті знань, для прийняття самостійних рішень під час роботи в умовах конкретного підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • проектування логістичних систем,
  • інформаційні системи і технології в логістиці,
  • управління ланцюгами поставок,
  • фінансові потоки в логістичних системах,
  • логістичний менеджмент,
  • методологія і організація наукових досліджень.
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика логістичної системи підприємства. Організація логістики на підприємстві. Дослідження об’єктів логістичних рішень та розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства. Індивідуальне завдання. Практична апробація.
Рекомендована література: 
  1. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / Укл. Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 16 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Захист звітів з переддипломної практики (100%)
Мова навчання: 
українська