Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
СКІД_6050_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 135, кредитів ECTS — 4,5.
Лектори: 
Марковець Олександр Вікторович
Результати навчання: 
У ході практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи студент повинен набути практичних навичок у таких сферах:
 • документознавство;
 • діловодство в установі;
 • робота з документними фондами;
 • сучасні інформаційні технології у діловодстві та господарській діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Документознавство,
 • Ділова українська мова,
 • Діловодство,
 • Організація діяльності інформаційних установ,
 • Основи інформаційних технологій,
 • Сучасне програмне забезпечення
Зміст навчального модуля: 
Організаційно-підготовчий етап, робота в службі діловодства, ознайомлення з особливостями організації діловодства, виконання практичних виробничих завдань, вивчення фактичного матеріалу на базі практики, за темою бакалаврської роботи; оформлення письмового звіту про практику, за темою бакалаврської роботи.
Рекомендована література: 
 1. Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: С. Г. Кулешов (керівник), О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. — К., 2006. — 73 с.
 2. Методичні рекомендації з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г. В. Портнов, В. П. Ляхоцький. — К., 1997.— 14 с.
 3. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи. У 2 ч. Ч. 1. Правове регулювання у сфері інформації / Книжкова палата України. — 2—е вид., доп. — К., 2002. — 124 с.
 4. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки Закон України від 09.01.2007 № 537—У // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2007.— № 2.
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Залік (КЗ 100).
Мова навчання: 
українська