Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 135 год., 4,5 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., асистент Матлай І. І.
Результати навчання: 
Підбір необхідних матеріалів до бакалаврської кваліфікаційної роботи, закріплення набутих теоретичних знань, вивчення нових прогресивних методів проектування та будівництва мереж і споруд у водогосподарській та природоохоронній галузях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Фізика, вища математика, геологія та гідрогеологія, інженерна геодезія, вступ до гідротехнічної справи, технічна механіка рідини та газу, механіка ґрунтів, основи та фундаменти, гідравліка відкритих русел, будівельне матеріалознавство, інженерна гідрологія, гідротехнічні споруди, водозабірні споруди, насосні станції, будівельне водопониження та дренаж на забудованих територіях, водовідвідні мережі та споруди, рибогосподарські споруди, гідротранспорт, керування русловими процесами та берегоукріплення, основи гідромеліорацій, експлуатація водогосподарських об'єктів.
Зміст навчального модуля: 
Під час проходження практики студенти проводять підбір матеріалів для бакалаврської кваліфікаційної роботи в галузі водогосподарського та природоохоронного будівництва, зокрема промислових підприємств. Вивчають сучасні методи проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних систем. Знайомляться з економікою, технологією та організацією будівельних робіт, стандартів і методів контролю за якістю продукції, з техніки безпеки, охорони праці та техногенної безпеки. Протягом практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи студент отримує досвід самостійної інженерної діяльності, оволодіває виробничими навичками, а також збирає фактичний матеріал про виробничу діяльність підприємств і використовує його при розробці дипломного проекту.
Рекомендована література: 
 1. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною: ДСанПіН 2.2.4-171-10. — Наказ Мінохорони здоров’я України № 400 від 12 травня 2010 р. (зареєстровано в Мінюсті № 452/17747 від 01 липня 2010 р.).
 2. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.
 3. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 4. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 5. Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України № 188/98 ВР від 05 березня 1998 р.
 6. Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами: Постанова Кабінету Міністрів України № 465 від 25 березня 1999 р. — 3 с.
 7. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України: Наказ Держбуду України № 37 від 19 лютого 2002 р. (зареєстровано в Мінюсті 26 квітня 2002 р.).
 8. Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства: Закон України № 2988-ІІІ від 17 січня 2002 р.
 9. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України № 1264-ХІІ від 25 червня 1991 р.
 10. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України № 2918-ІІІ від 10 січня 2002 р.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: самостійна робота — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист звіту з практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи — 70 балів.
 • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська