Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 135 год., 4,5 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Орел В. І.
Результати навчання: 
Підбір матеріалів для бакалаврської кваліфікаційної роботи в галузі водопостачання або водовідведення населених пунктів і окремих об’єктів, зокрема промислових підприємств; вивчення сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів і промислових підприємств; вивчення економіки, технології та організації будівельних робіт, стандартів і методів контролю за якістю продукції, з техніки безпеки, охорони праці та техногенної безпеки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Водопостачання і водовідведення,
 • Гідравліка відкритих русел,
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини,
 • Насосні та повітродувні станції,
 • Водні ресурси, їх використання та охорона,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Проектування водопостачання та водовідведення малих об'єктів,
 • Санітарно-технічне обладнання будівель,
 • Мережі водопостачання,
 • Мережі водовідведення,
 • Водозабірні споруди,
 • Економіка будівництва,
 • Основи охорони праці.
Зміст навчального модуля: 
З водопостачання населених пунктів і промислових підприємств: генплан населеного пункту або промислового підприємства з умовними позначками горизонталей; кліматичні дані; джерело водопостачання та його характеристика; режим водопостачання, напори та вимоги до якості води; існуючі схеми водопостачання населеного пункту або підприємства; насосні станції, водогони та вимоги до матеріалу труб водопровідної мережі; диспетчеризація та автоматизація водопровідної мережі; вартість електроенергії, реагентів, матеріалів тощо; техніко-економічні показники будівництва або експлуатації водопроводів; структура управління водопроводом.
З водовідведення населених пунктів і промислових підприємств: генплан населеного пункту або промислового підприємства з умовними позначками горизонталей; геологічні та гідрологічні умови місцевості або майданчика будівництва об’єкта водовідведення; відомості про водойму — приймач зворотних вод; кліматичні дані; режим водовідведення та санітарно-хімічні та фізичні показники якості побутових і промислових стічних вод; системи і схеми водовідведення населеного пункту та промислових підприємств; районні, головні насосні станції, споруди на мережі, обґрунтування їх використання та конструкційні рішення; диспетчеризація та автоматизація на насосних станціях; вартість електроенергії, реагентів, матеріалів тощо; техніко-економічні показники води з будівництва і експлуатації; структура управління водовідведенням. З охорони праці та техногенної безпеки: організація служби охорони праці та техногенної безпеки водопровідно-водовідвідного господарства; заходи проти шкідливої дії на організм людини факторів виробничого середовища; заходи з охорони водойм, повітряного басейну та ґрунту від шкідливого впливу.
З економіки будівництва: порядок складання проектно-кошторисної документації; методика визначення економічно найвигіднішого варіанту; утворення питомих капітальних вкладень та структура капітальних вкладень; порядок затвердження та узгодження проектно-кошторисної документації; постановка і форми бухгалтерського обліку; порядок розрахунку балансового та розрахункового прибутку.
Оформлення щоденника та звіту з практики.
Рекомендована література: 
 1. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною: ДСанПіН 2.2.4-171-10. — Наказ Мінохорони здоров’я України № 400 від 12 травня 2010 р. (зареєстровано в Мінюсті № 452/17747 від 01 липня 2010 р.).
 2. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.
 3. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 4. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 5. Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України № 188/98 ВР від 05 березня 1998 р.
 6. Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами: Постанова Кабінету Міністрів України № 465 від 25 березня 1999 р. — 3 с.
 7. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України: Наказ Держбуду України № 37 від 19 лютого 2002 р. (зареєстровано в Мінюсті 26 квітня 2002 р.).
 8. Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства: Закон України № 2988-ІІІ від 17 січня 2002 р.
 9. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України № 1264-ХІІ від 25 червня 1991 р.
 10. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України № 2918-ІІІ від 10 січня 2002 р.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: самостійна робота — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист звіту з практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи — 70 балів.
 • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська