Практика з інженерної геодезії (загальний курс)

Код модуля: 
КГ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 

Кількість кредитів — 3, загальна кількість годин — 90 год.

Лектори: 
д.т.н., професор Тревого І. С.
Результати навчання: 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними геодезичними приладами та методами робіт, формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в виробничих умовах, вироблення потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Навчальна геодезична практика сприяє закріпленню та поглибленню знань, які отримані студентами за час теоретичного навчання.
Завдання практики. В результаті проходження практики студенти повинні оволодіти основними видами топографічних знімань, вміти проводити трасування, технічне нівелювання та нівелювання поверхні, опанувати методику польових геодезичних вимірювань та їх опрацювання і оформлення.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Зміст навчального модуля: 

Перевірка теодоліта і нівеліра. Прокладання висотно-теодолітного ходу. Топографічне знімання. Трасування, поздовжнє нівелювання траси та поперечника. Нівелювання поверхні. Розвязування інженерних задач. Складання та оформлення звіту.

Рекомендована література: 
  1. Ващенко В. І., Літинський В. О., Перій С. С. Геодезичні прилади та приладдя. — Львів, 2003.
  2. Войтенко С. П. Інженерна геодезія. — Київ, Знання, 2009.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: польові і камеральні роботи.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська