Практика з інженерної геодезії (загальний курс)

Код модуля: 
КГ_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Кількість кредитів — 3. Загальна кількість годин — 90.
Лектори: 
 • д. т. н., професор Шевченко Т. Г.,
 • к. т. н., доцент Літинський В. О.,
 • к. т. н., доцент Тартачинська З. Р.,
 • к. т. н., доцент Гарасимчук І. Ф.,
 • к. т. н., ст. викладач Ярема Н. П.,
 • ст. викладач Покотило І. Я.,
 • асистент Киселик О. В.,
 • асистент Тарнавський В. Л.,
 • асистент Приступа О. Д.,
 • асистент Віват А. Й.
Результати навчання: 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними геодезичними приладами та методами робіт, формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в виробничих умовах, вироблення потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Навчальна геодезична практика сприяє закріпленню та поглибленню знань, які отримані студентами за час теоретичного навчання.
Завдання практики. В результаті проходження практики студенти повинні оволодіти основними видами топографічних знімань, вміти проводити трасування, технічне нівелювання та нівелювання поверхні, опанувати методику польових геодезичних вимірювань та їх опрацювання і оформлення.

Зміст навчального модуля: 

Перевірка теодоліта і нівеліра.
Прокладання висотно-теодолітного ходу.
Топографічне знімання.
Трасування, поздовжнє нівелювання траси та поперечника.
Нівелювання поверхні.
Розвязування інженерних задач.
Складання та оформлення звіту.

Рекомендована література: 
 1. Ващенко В. І., Літинський В. О., Перій С. С. Геодезичні прилади та приладдя. — Львів, 2003.
 2. Войтенко С. П. Інженерна геодезія. — Київ, Знання, 2009.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: польові і камеральні роботи.
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська