Практика технологічна

Код модуля: 
ЕРАТ_6048_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3).
Результати навчання: 
 • знати організацію і структуру технічної служби АТП, влаштування автомобілів, основні несправності агрегатів і механізмів, які виникають під час експлуатації АТЗ, призначення та влаштування обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів, їх будову та принцип дії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • Автомобілі,
 • Автомобільні двигуни,
 • Технічна експлуатація автомобілів.
Зміст навчального модуля: 
 • Структура і організація технічної служби АТП, її основних відділів і служб, технологічні процеси технічного обслуговування і поточного ремонту агрегатів та вузлів АТЗ, керування виробничими процесами АТП.
 • Операції, які виконуються працівниками на робочих місцях, характеристика обладнання, пристосувань та інструментів. Основні вимоги з охорони праці під час виконання операцій на робочих місцях. Виконання санітарних, протипожежних вимог в приміщеннях та на території підприємства.
Рекомендована література: 
 1. Канарчук Б.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного обслуговування та ремонту автомобілів: Підручник. — К.: Вища школа, 1994 (у 3-х< томах).
 2. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2003. — 511 с.
 3. Автомобиль: Основы конструкции: Учебник для вузов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»/ Н.Н. Вишняков, В.К. Нарбут и др. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1986. — 304 с.
 4. Напольський Г.М. Технологічне проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування. — М.: Транспорт, 1985.- 231 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30% письмові звіти з практики);
 • заліковий контроль (70% усне опитування).
Мова навчання: 
українська