Практика навчальна

Код модуля: 
ЕРАТ_6042_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3).
Лектори: 
к. т. н. Качмар Р. Я.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен навчитися практично застосовувати набуті знання з фахових дисциплін, зокрема, конструкції автомобіля, теорії машин і механізмів, опору матеріалів, вивчити принцип дії та розрахунок основних елементів двигунів і трансмісій, їх механізмів та систем, а також сучасні тенденції розвитку автомобілебудування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
  • Автомобілі,
  • Вступ до фаху,
  • Теорія машин і механізмів,
  • Опір матеріалів,
  • Основи теплотехніки,
  • Теоретична механіка.
Зміст навчального модуля: 
Основи розрахунку, застосування та принцип дії автомобільних двигунів і трансмісій. Основні поняття про транспорт, складові автомобільного транспорту, транспортний потік та шляхи сполучення, основні процеси комерційної та технічної експлуатації автомобілів, технічні пристрої та споруди механізмів та систем. Призначення, розрахунок та принцип дії ходової частини автомобіля, кермового і гальмівного керувань, їх механізмів та систем. Сучасні тенденції автомобілебудування.
Рекомендована література: 
  1. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів: Навч. посібник. — К.: Арістей, 2005. — 280 с.
  2. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. — К.: Либідь, 2007. — 400 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30% письмові звіти з практики); заліковий контроль (70% усне опитування)
Мова навчання: 
українська