Практична граматика (японська мова)

Код модуля: 
ПЛ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108, аудиторних — 32, практичних — 32, самостійна робота — 76.
Лектори: 
доц. Федоришин М.С.
Результати навчання: 
 • знати основні граматичні правила та синтаксичні конструкції японської мови
 • вміти застосовувати їх в усному мовленні та письмовому перекладі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • практика мовлення/японська мова,
кореквізит:
 • практика мовлення.
Зміст навчального модуля: 
Морфологія та синтаксис, частини мови, просте речення, складносурядне речення, складнопідрядне речення., часові форми присудка.
Рекомендована література: 
 1. E.Saito, H.Silberstein. Grundkurs der modernen japanischen Sprache. VEBVerlag Enzyklopädie Leipzig, 1986.
 2. Практикум з основ японської мови. Зошити 1-5. НУЛП, — Львів, 2002.
 3. Minna no Nihongo. みんなの日本語。初級I. (Японська мова для всіх: початковий курс, ч. І.) 3A Corporation, — Tokyo, 2000.
 4. Minna no Nihongo. みんなの日本語。初級II. (Японська мова для всіх: початковий курс, ч. ІІ.) 3A Corporation, — Tokyo, 2000.
 5. A Course in Modern Japanese. Volume One. The University of Nagoya Press, 1996.
 6. 日本語文型辞典。くろしお出版、東京、1998.
 7. 日本語表現文型 例文集。凡人社、東京、1995.
 8. И.В.Головнин. Грамматика современного японского языка. — М., 1986.
 9. どんあときどう使う日本語表現文型200.E.Tomomatsu, J.Miyamoto, M.Wakuri. 200 Essential Japanese Expressions: A Guide to Correct Usage of Key Sentence Patterns. — Tokyo, 2004.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (50 %), усне опитування;
 • підсумковий контроль (50%), диференційований залік.
Мова навчання: 
японська