Пожежна профілактика в будівництві

Код модуля: 
БКМ_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 162 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., 4,5 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доц. Вашкевич Р. В.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань щодо сучасних вимог проведення пожежно-профілактичної роботи в будівництві, в населених пунктах, на промислових та інших об’єктах; аналізу пожежної небезпеки будівель та споруд, розроблення заходів щодо їх протипожежного захисту; оформлення необхідної документації за результатами експертизи проектів та пожежно-технічних обстежень будівель і споруд різного призначення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Вогнестійкість будівельних конструкцій», «Будівельні конструкції», «Пожежна тактика», «Пожежна небезпека будівельних матеріалів».
Зміст навчального модуля: 
Загальні вимоги з забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд. Об’ємно-планувальні рішення з забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд. Протипожежні вимоги при обладнанні та утриманні систем опалення. Протипожежні вимоги при обладнанні та утриманні систем вентиляції та кондиціонування. Протипожежні перешкоди. Евакуація людей з будівель та споруд. Противибуховий захист будівель та споруд. Протидимний захист будівель та споруд.
Рекомендована література: 
  1. ДСТУ 2272-06. Пожежна безпека. Терміни та визначення.
  2. ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».
  3. Пожарная профилактика в строительстве. Б. В. Грушевский, Н. Л. Котов, В. И. Сидорук и др. − М.: Стройиздат, 1989. — 368 с.
  4. ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні заняття — 10 балів, КРР — 10 балів.
  • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська