Пожежна профілактика технологічних процесів

Код модуля: 
БКМ_6061_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 162 год., лекції — 42 год.; практичні заняття — 42 год.; 3 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н. Гаврилко О. А.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань сучасних методів оцінки пожежної небезпеки технологічних процесів виробництв, визначати категорії приміщень і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою та розробляти заходи пожежної профілактики в технологічних процесах виробництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Процеси розвитку та припинення горіння», «Технічна механіка рідин і газів», «Пожежна профілактика в будівництві», «Пожежна профілактика в населених пунктах».
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи технології пожежо- вибухонебезпечних виробництв. Класифікація основних технологічних процесів та апаратів. Аналіз умов утворення вибухопожежонебезпечного середовища у технологічному обладнанні. Умови утворення горючого середовища при виході з нормально працюючих апаратів та заходи для їх запобігання. Пожежна безпека виходу горючих речовин із пошкодженого технологічного обладнання. Умови утворення горючого середовища при локальних пошкодженнях та повному руйнуванні технологічного обладнання. Аналіз причин пошкодження технологічного обладнання. Категорування приміщень та будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою. Виробничі джерела запалювання. Виробничі джерела запалювання. Відкритий вогонь та теплові прояви механічної енергії. Іскрогасники. Теплові прояви електричної енергії та хімічних реакцій. Запобігання поширення пожежі на виробництві. Зменшення кількості горючих речовин і матеріалів в технології виробництва. Захист виробничих комунікацій і технологічних апаратів від поширення полум’я. Методика вивчення пожежовибухонебезпеки виробництва та основні напрямки пожежної безпеки. Пожежна безпека процесів транспортування та зберігання горючих речовин. Способи транспортування горючих рідин. Вимоги пожежної безпеки до насосів та насосних станцій. Зберігання легкозаймистих та горючих рідин в резервуарах. Магістральні трубопроводи. Питання екологічної безпеки. Процеси механічної обробки речовин та матеріалів. Пожежна небезпека механічної обробки металів, пластмас, деревини та заходи профілактики. Пожежна профілактика теплових процесів. Процеси фарбування, особливості їх пожежної небезпеки та заходи профілактики. Екологічні аспекти. Пожежна профілактика процесів ректифікації.
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. // ВВРУ — № 1 — 1995 р. — Ст. 56.
 2. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» // ВВРУ — 2004 р. — № 39. — Ст. 488.
 3. Наказ МНС України від 19.10.2004 р. № 126 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні».
 4. Наказ МНС України від 03.12.2007 № 833 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».
 5. Михайлюк О. П., Олійник В. В., Мозговий Г. О. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів. Навчальний посібник. — Харків, 2004. — 407 с.
 6. Кулєшов М. М., Уваров Ю. В., Олійник О. Л., Пустомельник В. П., Бєліков А. С. Пожежна безпека будівель та споруд: Навчальний посібник. Харків, 2004. — 271 с.
 7. Наказ МНС України від 19.10.2004 р. № 126 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні».
 8. Алексеев М. В., Волков О. М., Шатров Н. Ф. Пожарная профилактика технологических процессов производств. — М.: ВИПТШ МВД СССР. — 1986. — 370 с.
 9. Клубань В. С., Петров А. П., Рябиков В. С. Пожарная безопасность предприятий промышленности и агропромышленного комплекса. — М.: Стройиздат, 1987. — 477 с.
 10. ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».
 11. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
 12. ДСТУ 2272-06. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять.
 13. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания.
 14. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 40 балів; контрольні заходи — 60 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, КРР — 20 балів.
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська