Пожежна профілактика при будівництві та експлуатація будівель та споруд

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., асистент Верба В. Б.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань та навиків з нормативно-технічної роботи, а саме в частині виявлення порушень нормативних вимог із забезпечення пожежної безпеки під час проектування, будівництва, технічного переоснащення і реконструкції.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • кваліфіковано застосовувати отримані знання в практичній діяльності;
 • проводити пожежно-профілактичну роботу в будівництві, в населених пунктах, на промислових та інших об’єктах;
 • аналізувати пожежну небезпеку будівель та споруд, розробляти заходи щодо їх протипожежного захисту;
 • розробляти та оформляти необхідну документацію за результатами експертизи проектів та пожежно-технічних обстежень будівель і споруд різного призначення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Матеріалознавство»,
 • «Термодинаміка і теплопередача»,
 • «Будівельна механіка»,
 • «Залізобетонні конструкції»,
 • «Металеві конструкції»,
 • «Пожежна профілактика технологічних процесів».
Зміст навчального модуля: 
Загальні вимоги забезпечення безпеки будівель та споруд. Протипожежні вимоги до об’ємно-планувальних рішень будівель та споруд. Пожежно-технічні обстеження об’єктів різного призначення. Протипожежні вимоги до улаштування теплоємних печей і димоходів. Протипожежні вимоги до систем вентиляції. Пожежно-технічне обстеження систем вентиляції та кондиціонування. Детальний розбір протипожежних перешкод. Протипожежні вимоги до шляхів евакуації та евакуаційних виходів. Перевірка шляхів евакуації. Противибуховий захист будівель та споруд. Розрахунок площі легкоскидних конструкцій. Протидимний захист будівель підвищеної поверховості. Розрахунок витрат диму при пожежі. Пожежно-технічне обстеження будинку підвищеної поверховості.
Рекомендована література: 
 1. Правила пожежної безпеки в Україні.
 2. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
 3. Пожарная профилактика в строительстве. Б. В. Грушевский, Н. Л. Котов, В. И. Сидорук и др. — М.: Стройиздат, 1989. — 368 с.
 4. ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».
 5. ДБН В. 2.2-15-2005 Житлові будинки.
 6. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания.
 7. ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди.
 8. СНиП 2.11.01-85. Складские здания.
 9. ДБН В. 2.2-4-97 Будинки і споруди дитячих дошкільних закладів.
 10. ДБН В. 2.2.-3-97 Будинки і споруди навчальних закладів.
 11. ДСТУ 2272-06. Пожежна безпека. Терміни та визначення.
 12. Кулєшов М. М., Уваров Ю. В., Олійник О. Л., Пустомельник В. П., Бєліков А. С. Пожежна безпека будівель та споруд: Навчальний посібник. Харків, 2004. — 271 с.
 13. Михайлюк О. П., Олійник В. В., Мозговий Г. О. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів. Навчальний посібник. Харків, 2004. — 407 с.
 14. М. Я. Ройтман. Пожарная профилактика в строительном деле. — М.: ВИПТІИ, 1975.
 15. В. В. Денисенко, В. Г. Точилкина. Справочник. Пожарная безопасность в строительстве. — К.:Будівельник, 1987. — 302 с.
 16. Б. В. Грушевский, А. И. Яковлев, И. Н. Кривошеев, Е. Т. Шурин, Н. Г. Климушин. Пожарная профилактика в строительном деле. — М.: ВИПТШ, 1985.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 15 балів, КР — 15 балів.
 • Підсумкові контролі: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська