Пожежна профілактика на виробництві

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 38 год., лекції — 16 год., практичні заняття −16 год., 1 кредит ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н. Гаврилко О. А.
Результати навчання: 
Формування інженерних знань, умінь та навичок, що дозволяють ефективно впроваджувати заходи пожежної та техногенної безпеки на виробництві. Навчитися використовувати норми і правила для безпечного проектування протипожежного режиму на виробництві.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Екологія»,
 • «Безпека життєдіяльності»,
 • «Електротехніка»,
 • «Організація пожежно-профілактичної роботи»,
 • «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка»,
 • «Автоматизовані системи керування та зв’язок в пожежній охороні»,
 • «Пожежна автоматика».
Зміст навчального модуля: 
Пожежна безпека АЗС. Техногенно-профілактичне забезпечення процесів транспортування горючих речовин. Пожежна та техногенна безпека спиртового та горілчаного виробництва. Техногенна безпека виробництва, зберігання та перевезення аміаку. Техногенна безпека зберігання горючих газів. Протипожежний захист складів нафти і нафтопродуктів. Пожежна безпека складів агрохімікатів. Пожежна безпека при видобуванні нафти і газу.
Рекомендована література: 
 1. «Кодекс цивільного захисту України», чинний з 1 липня 2013 р. : — К.: ПАЛИВОДА А. В., 2013. — 132 с.
 2. Наказ МНС України від 15.03.2012 року № 575 «Статут дій у надзвичайних ситуаціях. Частина ІІ (Гасіння пожеж. Органи управління, пожежно-рятувальні підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту)». — 123 с.
 3. Закон України «Про трубопровідний транспорт» (Постанова ВР № 193/96-ВР від 15.05.96).
 4. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 року № 2245-ІІІ.
 5. ДНАОП 0.00-1.35-03 Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів.
 6. Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 392/2011 «Питання Державної інспекції техногенної безпеки України».
 7. Наказ МНС України від 28.09.2004 р. № 63 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки».
 8. Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України. — Київ, 1997.
 9. Правила пожежної безпеки в Україні. — Київ: «Пожінформтехніка», 2005 — 208 с.
 10. СНиП 2.09.02–85*. Производственные здания.
 11. Павлюк Ю. Е., Бабаджанова О. Ф., Сукач Ю. Г. Пожежна та техногенна безпека основних небезпечних виробництв. Частина 2 /Навчальний посібник. Львів: ЛДУ БЖД, 2010. — 384 с.
 12. НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України. НАПБ В.01.027-85/112.
 13. ППБ в нафтовій промисловості (ППБО-116-85*).
 14. НАПБ В.01.014-96/850. ППБ для геологорозвідувальних організацій та підприємств.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
 • Поточний контроль: ККР — 10 балів, практичні заняття — 10 балів.
 • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська, російська