Пожежна небезпека будівельних матеріалів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 165 год.; лекції — 48 год; практичні заняття — 32 год; 5,5 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
д. т. н., профессор Гивлюд М. М.
Результати навчання: 
Метою курсу є вивчення поведінки сучасних будівельних матеріалів в умовах пожежі, методи та способи збільшення їх вогнестійкості для придбання комплексу знань у даній галузі та можливості застосування на практиці.
Основним завдання вивчення курсу «Пожежна небезпека будівельних матеріалів» є засвоєння студентами сучасних знань теорії та практики застосування сучасних будівельних матеріалів. Які володіють відповідними показниками вогнестійкості.
Знання та уміння, які отримують студенти при вивченні курсу мають теоретичне та практичне значення в інженерній і науковій діяльності. Вони безпосередньо можуть бути використанні на діючих підприємствах, у процесі проектуванні будівель і споруд та у проведенні науково — дослідних робіт.
Вивчення матеріалу бачено окремими блоками, після засвоєння яких на практичних заняттях здійснюється письмовий контроль. Оцінка знань студентів здійснюється інтегральною кількістю балів. На практичних заняттях розглядаються вимоги до будівельних матеріалів за вогнестійкістю згідно діючих ДБН та ДСТУ, проводяться розрахунки меж вогнестійкості будівельних конструкцій за загальноприйнятими методиками.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Хімія,
 • Будівельна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Сучасні будівельні конструкції з використанням ефективних матеріалів. Пожежні у будівлях та спорудах. Причини їх виникнення. Протипожежні вимоги до будівельних матеріалів та конструкцій. Характерні особливості розвитку пожежі у будівлях та спорудах. Вплив виду будівельного матеріалу на пожежну безпеку. Методи вогневих випробувань будівельних матеріалів та конструкцій. Пожежно — технічні властивості будівельних матеріалів. Горючість та тепловиділення. Розповсюдження полум’я. Димоутворення та токсичність продуктів згоряння. Вогнестійкість та пожежна небезпека будівельних матеріалів і конструкцій. Теплотехнічні та механічні властивості будівельних матеріалів при пожежі. Вогнестійкість будівельних матеріалів. Пожежна небезпека будівельних конструкцій. Вогнестійкість легких будівельних конструкцій. Вплив виду будівельного матеріалу на вогнестійкість конструкцій. Роль пластифікаторів та модифікаторів бетону на вогнестійкість будівельних конструкцій. Особливості використання полімерних матеріалів у будівництві. Пожежна небезпека полімерних та композиційних матеріалів на їх основі. Вогнезахист дерев’яних будівельних конструкцій. Методи вогнезахисту металевих будівельних конструкцій. Вогнезахист бетонних та залізобетонних конструкцій. Підвищення пожежної безпеки легких огороджуючи конструкцій. Основи розрахунку вогнестійкості легких будівельних конструкцій. Розрахунок вогнестійкості легких огороджуючи конструкцій. Основні положення розрахунку вогнестійкості металевих конструкцій. Розрахунок вогнестійкості дерев’яних конструкцій.
Рекомендована література: 
 1. Будівельне матеріалознавство. Підручник під П. В. Кривенко. К. :ТОВ УВПК «УксОб». 2006. — 704 с.
 2. Ройтман В. М. Инженерное решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструирумых зданий. М.: Ассощаня «Пожарная безопасность и наука» 2001. — 382 с.
 3. Романенков И. Г., Зигерн-Корн В. Н. Огнестойкость строительных конструкций из эффективных материалов. — М.: Стройиздат, 1988. — 240 с.
 4. ДБН В 1.1-7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва. — Київ: Дершбуд Україна, 2003.
 5. ДБН Б В 1.1-7-98. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги. Пожежна безпека. — Київ. Укрархбудінформ. 205 с.
 6. ДБН В 2.2 −15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. — Київ.: Держбуд України, 2005.
 7. EN 1364-3 Испытание на огнестойкость элементов, которые несут нагрузку. Часть 4 Стены.
 8. EN 1364-4 Испытание на огнестойкость элементов, которые несут нагрузку. Часть 4 Колоны.
 9. Будинки і споруди. Проектування висотних будинків житлово — громадського призначення. Київ: Держбуд України, 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів
 • Підсумковий контроль — іспит.
Мова навчання: 
українська