Пожежна автоматика

Код модуля: 
АТХП_6045_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72 ( кредитів ЄКТС — 1,5), аудиторні години — 32 (лекції — 16, лаб. роб. — 16).
Лектори: 
доцент, к. т. н. Васильківський Ігор Степанович
Результати навчання: 
  • знати нормативні документи, які необхідні при проектуванні, монтажі та експлуатації пожежної автоматики, методи та принципи побудови первинних перетворювачів та вторинних приладів, що використовуються в системах пожежегасіння, а також методику їх повірки;
  • уміти проводити вибiр засобiв виконання вимiрювань, визначати характеристики вимiрювальних приладiв, проаналізувати можливі варіанти побудови автоматизованої системи контролю та сигналізації технологічних параметрів згідно нормативної документації, розробляти та проектувати функціональні схеми автоматизації для систем пожежної автоматики, оцінювати якість роботи конкретної схеми автоматизації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити: фізика, хімія, електротехніка в будівництві, безпека життєдіяльності.
  • Кореквізити: вогнестійкість металевих конструкцій, вогнестійкість дерев’яних конструкцій, пожежна небезпека будівельних матеріалів.
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Значення пожежної автоматики. Основні поняття про автоматизацію. Класифікація систем та пристроїв автоматизації. Методи раннього виявлення загорань. Загальні положення при проектуванні автоматики. Призначення, область використання, влаштування, принцип роботи та технічні характеристики найбільш поширених технічних засобів пожежної автоматики. Контрольно-вимірювальні прилади для протипожежного та проти вибухового захисту. Методика перевірки їх працездатності. Основні положення теорії автоматичного управління та регулювання. Головні принципи захисту об’єктів за допомогою засобів пожежної автоматики. Вимоги нормативно-технічної літератури щодо проектування, монтажу та організації експлуатації установок пожежної автоматики. Вибір систем виявлення та гасіння пожеж, проведення пожежно-технічної експертизи проектів пожежної автоматики, перевірка працездатності та вивчення надійності та ефективності її засобів. Функції органів державного нагляду під час проектування та експлуатації установок пожежної автоматики. Головні положення теорії надійності, які використовуються для розрахунку систем пожежної автоматики. Приклади розрахунку.
Рекомендована література: 
  1. Державні будівельні норми України . Пожежна автоматика будинків і споруд ДБН В.2.5-13-98. — К. : Держвидав України, 1999 — 77 с.
  2. Деревянко О.А., та ін. Автоматика для запобігання вибухам та пожежам. Посібник. — Харків: вид-во УЦЗУ, 2007 — 323 с.
  3. Тименский М. Н.и Зуйков Г. М. Контрольно — измерительные приборы для противо-пожарной и противовзрывной защиты.: Справочник М. : Стройиздат, 1982. — 256 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, графічна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (50%, залік): графічна робота.
Мова навчання: 
українська