Поверхневі явища та дисперсні системи

Код модуля: 
ФКХ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135; аудиторні години — 64; в т. ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4,5
Лектори: 
проф. Дібрівний В.М., доц. Мельник Г.В.
Результати навчання: 
  • формування сучасного уявлення про поверхневі явища та дисперсні системи,
  • засвоєння основних законів і теорій про фізичну хімію поверхневого шару,
  • оволодіння технікою фізико-хімічних розрахунків,
  • вироблення навиків самостійного виконання експериментів, опрацювання і узагальнення отриманих результатів,
  • формулювання правильних висновків
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна хімія, вища математика, фізична хімія
Зміст навчального модуля: 
Стан речовини на межі поділу фаз. Поверхнева енергія. Високодисперсний стан - особлива форма існування речовини. Змочування. Адгезія та когезія, їх роль в хімічній технології. Теорії адсорбції. Іонно-обмінна адсорбція та її роль в природі та хімічній технології. Електричні властивості колоїдних систем. Подвійний електричний шар та його будова. Електрокінетичні явища. Агрегаційна стійкість колоїдних систем та коагуляція. Кінетика коагуляції. Стабілізація колоїдних систем.
Рекомендована література: 
  1. Дібрівний В.М., Сергєєв В.В., Ван-Чин-Сян Ю.Я. Курс колоїдної хімії (поверхневі явища та дисперсні системи). Львів. — 2008. — 156 с.
  2. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. М.: «Химия». 1975. — 545 с.
  3. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. М.: «Химия». 1982. — 400 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) — звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%) — екзамен
Мова навчання: 
українська