Поверхнева обробка та відновлення виробів

Код модуля: 
ІМПФ_6049_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 144 год. (кредитів ЄКТС — 4 ); ауд謬тор¬ні заняття — 64 год. (лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.)
Лектори: 
канд. техн. наук старший викладач Богун Лідія Ігорівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: з
  • нати теоретичні основи поверхневої обробки, зміцнення та відновлення виробів, фазові, структурні та енергетичні перетворення в поверхневих шарах під дією різноманітних чинників;
  • уміти здійснити оптимальний вибір відповідного для даної деталі методу поверхневої оброб-ки чи відновлення виробу, запропонувати оптимальні режими та здійснити контроль якості виробу після обробки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: металознавство, фізична хімія, теорія будови сплавів, термічна обробка, теорія тепло та масоперенесення, фізико-хімічні основи виробництва металів;
  • кореквізит: кольорові метали та сплави, корозія та захист від корозії.
Зміст навчального модуля: 
Теорія хіміко-термічної обробки. Класифікація методів поверхневої обробки. Фізико-хімічні процеси, які протікають при поверхневій обробці та відновленні виробів. Зміцнення термічними методами. Поверхнева обробка кріогенними методами. Навуглецювання, азотування, нітроцементація, ціанування, борування, хромування сталей. Насичення сталей складними сполуками. Інтенсифікація процесів дифузійного насичення сталей. Плазмове наплавлення та напилення. Електродугове, детонаційне та імпульсне напилення. Електроіскрова та лазерна обробка. Іонна імплантація. Фрикційно-зміцнююча обробка. Зміцнення енергією вибуху.
Рекомендована література: 
  1. Чернець М. В., Пашечко М. І., Нєвчас А. Поверхневе зміцнення конструкційних матеріалів три¬босистем ковзання. Т.2 — Дрогобич, Коло, 2001. — 512с.
  2. Похмурський В. І., Далісов В. Б., Голубець В. М. Підвищення довговічності деталей ма-шин з допомогою дифузійних покриттів. Київ, Наукова думка, 1980, 188с.
  3. Плазмове наплавлення. Методичні вказівки/ Укл.: М.І.Пашечко, К.С.Лєнік, Л.В.Пашечко, — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — 2002. — 24 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (20 %): усне опитування, захист звітів з лабораторних занять;
  • підсумковий контроль (80%): іспит.
Мова навчання: 
українська