Поведінка людини в соціальному довкіллі

Код модуля: 
СР_6119_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години: 24 (8 лекцій, 16 лабораторних занять), самостійна робота — 36 годин.
Лектори: 
канд. пед. наук, доцент Тюріна Т. Г.
Результати навчання: 
 • знати: теорії поведінки; теорії розвитку особистості; теорії саморегуляції; цикл життя сім’ї.
 • уміти: застосовувати теоретичні концепції до аналізу поведінки людини; застосовувати знання з теорії розвитку особистості для самоаналізу та подальшого духовного зростання; застосовувати практично знання з теорії саморегуляції для гармонізації своїх стосунків з соціальним довкіллям: застосовувати знання з циклу життя сім’ї для адекватного розуміння поведінки людей різних вікових груп.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Анатомія та фізіологія людини;
 • Психологія загальна та особистості;
 • Основи соціології;
 • Педагогічна психологія;
 • Педагогіка духовності;
 • Історія релігії
Зміст навчального модуля: 
Теорії поведінки. Теорії розвитку особи. Теорії саморегуляції. Цикл життя сім’ї.
Рекомендована література: 
 1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового За¬вета. — М.: Библейские общества, 1994. — 1376 с.
 2. Грэйс Крайг. Психология развития. 7-е международное издание. 2003.
 3. Клонингер, Сюзен. Теории личности: познание человека. 3-е издание. — Питер, 2003.
 4. Кудрик Л.Г., Сурмяк Ю. Р. Діти Нової Свідомості. Посібник для вчителів, виховників і батьків. — Львів: Сполом, 2008. — 172 с.
 5. Немов Р. С. Психология. В 3-х кн.. — М.: ВЛАДОС. 1995.
 6. Орлов Ю М. Восхождение к индивидуальности. — М.: Просвещение, 1991. — 287 с.
 7. Слободчиков В. И., Исаев Е. И.Психология развития человека. Учеб. пособие для вузов. — М.: Школьная пресса, 2000. — 416 с.
 8. Теории личности в западно-европейской и американской психологи. — Самара: 1996. — 480с.
 9. Тюріна Т. Г. Духовна педагогіка: витоки, сутність та перс¬пективи розвитку. — Львів: СПОЛОМ, 2005. — 276 с.
 10. Тюріна Т. Г. Феномен інтуїції. Книга для педагогів, психо¬логів, філософів. Видання ІІ, перероблене й доповнене. — Львів: СПОЛОМ, 2007. — 120 с.
 11. Тюріна Т. Шляхи духовного формування особистості. — Львів : «Сполом», 2007. — 120 с.
 12. Тюріна Т. Феномен духовності особистості. — Львів: Сполом, 2009. — 232 с.
 13. Хьелл Л., Зиглер, Д. Теории личности. 3-е международное издание. 2003.
 14. Ashford J.B., Lecroy C.W., Lortie K. L. Human behavior in the social environment. — 2nd ed. 2001.
 15. Robbins, S. P., Chatterjee, P., & Canda, E.R. (1998). Contemporary Human Behavior Theory: A Critical Perspective for Social Work. — Boston: Allyn and Bacon.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття; самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): виконання лабораторних робіт; написання творчих робіт та есе; виконання групового завдання з аналізу проблемної ситуації
 • Підсумковий контроль (50%,залік): написання тестових завдань
Мова навчання: 
українська