Потенціал і розвиток підприємства

Код модуля: 
ЕПІ_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 , аудиторні години - 70 (лекції — 32, практичні заняття — 32, модульний контроль — 6), самостійна робота — 38
Лектори: 
к.е.н., доцент Довбенко В'ячеслав Іванович
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати підходи до формування та оцінки потенціалу підприємства залежно від його конкурентних позицій, кон’юнктури ринку та поставлених перед підприємством цілей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка підприємства;
 • економіка праці;
 • планування діяльності підприємства;
 • стратегія підприємства
Зміст навчального модуля: 
Характеристика потенціалу підприємства. Формування потенціалу підприємства. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства. Підходи до оцінювання потенціалу підприємства та управлінських рішень з його розвитку. Оцінювання складових потенціалу розвитку підприємства. Оцінювання потенціалу необоротних активів. Оцінювання потенціалу праці та оборотних активів. Оцінювання вартості бізнесу. Комплексна оцінка потенціалу підприємства та можнивостей покращення його використання.
Рекомендована література: 
 1. Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання. Навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
 2. -235с.
 3. Добикіна О.К. та ін. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навчальний посібник. — К: Центр учбової літератури, 2007. — 208 с.
 4. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навч. посіб. 2-е вид. перероб. і доп. — Київ: КНЕУ, 2007. −316с.
 5. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури , 2005. −316с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль ( %):,
 • підсумковий контроль ( %).
Мова навчання: 
українська