Порівняльне конституційне право

Код модуля: 
МІ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття — 16)
Лектори: 
канд. юрид.наук, доц. кафедри Сухорольський Петро Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати теоретичні засади конституційного права, систему та зміст джерел конституційного права України та зарубіжних країн, основи організації та функціонування державного механізму України та зарубіжних країн, основи захисту прав і свобод людини і громадянина,
  • вміти застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, здійснювати порівняльний аналіз правових інститутів та правових явищ різних країн
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Теорія держави і права
Зміст навчального модуля: 
Поняття конституційного права, конституція – основне джерело конституційного права, основи правового статусу особи, основи організації державної влади, виборче право, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, місцеве самоврядування
Рекомендована література: 
  1. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник / За заг. ред. В.О.Ріяки. — К.: Юрінком Інтер, 2002.
  2. Конституційне право України. За ред. В.Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 2003.
  3. Сравнительное конституционное право. Отв. ред. В.Е.Чиркин. — М., 2002.
  4. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — К.: АртЕк, 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): доповіді, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%): 2 контрольні роботи
Мова навчання: 
українська