Помпи, вентилятори, компресори

Код модуля: 
ТТЕС_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб.роб. — 16, практ.-16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Івасик Ярослав Федорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • засвоїти: класифікацію і типи машин для подачі рідин і газів, які застосовуються на об’єктах теплоенергетики; основи теорії і принцип дії відцентрових, осьових і об’ємних помп; основи теорії і принцип дії вентиляторів і компресорів; методи регулювання продуктивності машин для подачі рідин і газів;
  • вміти проектувати, експлуатувати, організовувати налагодження і ремонт помпового, компресорного і вентиляційного устатковання на об’єктах теплоенергетики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Технічна термодинаміка, Тепломасообмін
  • кореквізити: Промислова теплоенергетика, Теплові та атомні електричні станції та установки
Зміст навчального модуля: 
Визначення і класифікація. Динамічні машини. Об’ємні машини. Струминні помпи і пневматичні підіймачі для рідин. Подача і напір об’ємних і динамічних машин. Області застосування різних машин. Параметри машин, які подають рідини і гази. Потужність і ККД. Сумісна робота помпи і трубопровідної системи. Принцип дії. Рівняння Ейлера. Теоретичний і дійсний напори, що розвиваються робочим колесом. Вплив кута b2 на напір, що розвивається відцентровою машиною. Потужність і ККД. Багатоступеневі і багатопоточні відцентрові машини. Теоретичні характеристики. Дійсні характеристики при постійній частоті обертання. Перерахунок характеристик при зміні частоти обертання машини. Випробування помп. Регулювання подачі. Паралельне і послідовне з’єднання відцентрових помп. Нестійкість роботи. Помпаж. Кавітація. Допустима висота всмоктування. Помпове обладнання теплових електричних станцій і теплових мереж. Помпове обладнання атомних електричних станцій. Будова і експлуатація помпових установок. Відцентрові вентилятори. Основні поняття. Застосування. Тиск, що розвиваєтся вентилятором. Вплив самотяги. Подача, потужність, ККД вентилятора. Регулювання відцентрових вентиляторів. Тягодуттєві вентилятори теплових електричних станцій. Вентиляторні установки. Осьові помпи. Осьові вентилятори. Поршневі помпи. Спосіб дії. Індикаторна діаграма. Подача поршневих помп. Потужність і ККД. Основні конструктивні типи. Потужність і ККД. Типи компресорів. Термодинаміка компресорного процесу. Коефіцієнти корисної дії компресорів. Охолодження. Ступеневе стиснення. Східець відцентрового компресора. Потужність відцентрового компресора. Східець осьового компресора. Конструктивні форми осьових компресорів. Приклади конструкцій. Індикаторна діаграма. Процеси стиснення і розширення газу в поршневому компресорі. Потужність і ККД. Шкідливий простір. Подача. Багатоступеневе стиснення. Потужність багатоступеневого компресора. Конструктивні типи компресорів. Дійсна індикаторна діаграма. Подача і тиск поршневого компресора, які працюють на трубопровід. Регулювання подачі
Рекомендована література: 
  1. Мандрус В.І. Гідравлічні та аеродинамічні машини (насоси, вентилятори, газодувки, компресори): Підручник. —Львів: «Магнолія плюс», видавець В.М.Піча, 2005. −340с.
  2. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компресоры. М.: Энергоатомиздат. 1990г. −416с.
  3. Шерстюк А.Н. Насосы, вентиляторы, компресоры. М.: Высшая школа. 1989г.-344с.
  4. Малюшенко В.В. Михайлов А.К. Основное насосное оборудование тепловых электростанций. М.: Энергия. 1989. —250с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська