Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації

Код модуля: 
ЗІ_6059_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС —4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб.роб. — 16,пр. зан. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Ракобовчук Лариса Маратівна
Результати навчання: 
 • знати основні характеристики механічних та електромагнітних коливань та хвиль, паразитні електричні зв’язки і наведення, які використовуються для витоку інформації; принципи дії фізичних перетворювачів, які використовуються в сучасних системах захисту інформації,
 • вміти працювати з електричними приладами та застосовувати методи для досліджень характеристики полів і хвиль; проводити математичну обробку даних, інтерпретацією результатів експерименту, а також комп’ютерне моделювання хвильових процесів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Фізика, розділи «Електростатика. Електродинаміка»;
 • Електроніка та мікросхемотехніка;
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Явище резонансу під час вимушених механічних коливань. Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв’язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою). Звукові хвилі. Інфра- та ультразвуки. Вільні електромагнітні коливання. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Резонанс у колах змінного струму. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Випромінювачі електромагнітних коливань (високочастотні, низькочастотні) як канали витоку інформації. Паразитні електричні зв’язки і наведення які використовуються для витоку інформації. Фізичні перетворювачі. Характеристики. Види акустоелектричних перетворювачів. Індуктивні перетворювачі.
Рекомендована література: 
 1. Янг І., Фрідман Р. Фізика для університетів. 10-е видання (Переклад з англійської) — Львів: Видавничий дім «НАУТІЛУС», 2009. — 1513 с.
 2. Крауфорд Ф. Волны (Берклеевский курс физики, Т. 3 ) — М: Наука, 1976. — 528 с.
 3. Фейнман Ф., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. — Т. 3-4: Излучения, волны, кванты; кинетика, теплота, звук. — М: Мир, 1976. — 496 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%):усне опитування під час практичних занять
 • Підсумковий контроль (80 %, контрольний захід): тестування (80%)
Мова навчання: 
українська, англійська