Політична і соціальна реклама

Код модуля: 
ППП_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 28 (лекції — 14, практ. заняття — 14)
Лектори: 
д.б.н., проф. Кизименко Л.Д.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати основні психологічні закономірності функціонування реклами, її "анатомію", види реклами (соціальна, комерційна, політична), психологічні методи і типи рекламних впливів, різновиди реклами, психологічні механізми управління поведінкою людини.
  • Уміти використовувати психологічні механізми при проектуванні "відгуків" на рекламний вплив, вміти складати ефективне рекламне повідомлення, уміти використовувати різноманітні соціально-психологічні закономірності, котрі визначають продуктивність людської діяльності, прогнозувати реакцію "споживачів" рекламних звернень, встановлювати позитивну комунікацію між пропонованим рекламою "товаром" і її "споживачами".
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Психологія загальна та особистості.
  • кореквізит: Психологія управління. Соціальна психологія. Правознавство.
Зміст навчального модуля: 
Психологічні рекламні впливи і відгуки на них. Реклама і її різновиди, політична реклама і її цілі, соціальна реклама і її особливості. Психологічні закономірності і способи представлення рекламної продукції, комерційна і політична антиреклама, політична комунікація, "анатомія" реклами. Соціальна реклама державних інститутів. Правове регулювання рекламного ринку. Ефекти політичної реклами. Психологія впливів з прихованою рекламою.
Рекомендована література: 
  1. Краско Т.И. Психология рекламы: / Под ред. Е.В.Ромата. — Харьков: Студцентр, 2002. — 216 с.
  2. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. — СПб.: Питер, 2002. — 2002. — 368 с. — (Серия «Мастера психологии»).
  3. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. — 568 с.
  4. http://www.guru.lv/banners/ciick.php3?bannerlD=9 Психологія реклами
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (35%)
  • підсумковий контроль, залік (65%).
Мова навчання: 
українська