Політологія , частина 1

Код модуля: 
КП_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 72 Кредитів ЄКТС: 2 Аудиторні години: 32 Лекції: 16 Семінари: 16
Результати навчання: 
Завдання вивчення дисципліни: формування цілісного уявлення про політичну систему суспільства, її структуру, основні інститути та функції; розуміння сутності держави як політичної форми організації суспільства та базового елементу політичної системи. Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості і культури. У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: сутність основних понять, категорій, термінів, концепцій політології; класифікацію, загальну характеристику, специфіку діяльності та функціонування суб"єктів політики; особливості, структуру, функції політичної системи; суть, особливості, ознаки, функції держави, як основного інституту політичної системи; суть поняття форма держави; сутність, особливості та різносиди форм державного правління; політичних режимів, державно-територіального устрою; систему державного правління в Україні; основні напрямки зовнішньої політики України;
 • вміти: застосовувати набуті теоретичні знання на практиці при оцінці та аналізі державних та світових суспільно-політичних процесів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: Історія України.
 • Кореквізит: Філософія.
Зміст навчального модуля: 
Політика і наука про політику. Політична влада і політична система.Політичний процес та особистість у політиці.Політичні партії, партійні та виборчі системи.Держава і громадянське суспільство. Політичні режими.Система державного правління в Україні. Зовнішня політика держави та міжнародні відносини
Рекомендована література: 
 1. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навч посіб.—7-ме вид,, переробл і доп. — К.: Знання. 2008. — 415.
 2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. — Львів: «Новий світ-2000»., 2002. — 344 с.
 3. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.— 2-е вид., перероб. та доп. — К.: Ельга, Ніка — Центр, 2003. — 664 с.
 4. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О. Ю. Мороз, Р. Я. Пасічний, О. В. Піскорський, П. П. Ткачук, В. І. Харченко. — Серія «Дистанційне навчання». — № 28. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 360 с.
 5. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 704 с.
 6. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. — К. : Вид. центр «Академія», 2001. — 528 с.
 7. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. — К.: Либідь, 2002. — 576 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольна робота.
 • Підсумковий контроль:(60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання)
Мова навчання: 
українська